Policija: Pretres

Pretres

 

Ono na šta pomislimo kada kažemo “pretres” zapravo podrazumeva dve različite policijske procedure — pretres i pregled. Da bi policajac imao ovlašćenje da te pregleda, dovoljno je da posumnja da sa sobom nosiš nešto opasno — oružje, eksploziv ili nešto drugo — ili predmet koji bi mu pomogao da pronađe nešto ili nekoga za kime traga. Za pregled nije potreban nalog suda. U slučaju pretresa, potrebno da je počinjeno krivično delo, i da postoji osnovana sumnja da ti kod sebe imaš nešto što je važno za njegovo rasvetljavanje. Pretres se vrši na osnovu sudskog naloga, sem kada policajac prilikom privođenja posumnja da nosiš neki opasan predmet, ili da ćeš baciti ili sakriti nešto što treba da mu posluži kao dokaz.

Pregled

Svaki policajac ima ovlašćenje da te zaustavi i da pregleda tebe, predmete koje imaš kod sebe i tvoje vozilo ako treba da te dovede, ili ako posumnja da kod sebe imaš nešto opasno. To nešto može da bude oružje, eksploziv ili drugi predmet za koji proceni da bi njime mogao, ili mogla, da povrediš sebe ili nekog drugog. Takođe, može da te pregleda i ako po službenoj dužnosti traga za nekime ili nečime, a misli da bi kod tebe mogao da pronađe neki predmet koji bi mu u tome pomogao. Policajac pregled preduzima na osnovu sopstvene slobodne procene — nije mu potreban nalog suda, ni naređenje pretpostavljenog.

Ukoliko se ta procena pokaže kao tačna, i kod tebe pronađe eksploziv, oružje ili nešto slično, taj predmet će ti oduzeti, i o tome izdati potvrdu. U slučaju da se dogodi da umesto oružja pronađu neki drugi nedozvoljeni predmet, na primer drogu, pregled može da preraste u pretres bez naloga. Ako za takav pretres nisu ispunjeni uslovi, policajac može da zatraži nalog, i da te zadrži dok ga ne dobije, što može da traje najviše 6 sati.

Takođe, na mestu gde je izvršeno krivično delo, ili se desilo nešto drugo što policija treba da istraži, recimo požar ili eksplozija, policija ima pravo i obavezu da sprovede pregled mesta događaja, u sklopu koga može da pregleda osobe, predmete i vozila koja se tu zateknu, i da legitimiše prisutne.

Šta policajac sme da radi kad te pregleda?

Pre nego što pristupi pregledu, policajac mora da ti pokaže svoju legitimaciju, ako mu to zatražiš. Ako je u civilu, mora da ti se predstavi i pokaže značku pre nego što ti izda bilo kakvo naređenje. Ima obavezu da ti kaže da li je u pitanju rutinska kontrola, ili traže počinioca nekog krivičnog dela, i da li tebe lično sumnjiče za nešto. 

Pregled predstavlja “uvid u sadržaj obuće i odeće” i mnogo je manje invazivan od pretresa. To znači da policajac može da ti pogleda u džep, ali ne i da zavuče ruku u njega, da može da te prepipa preko odeće, i da može da koristi i službenog psa da te onjuši radi pronalaženja eksploziva i droge.

Tokom pregleda ima obavezu da poštuje tvoje dostojanstvo i da se prema tebi odnosi sa poštovanjem. Ako te zaustavi na javnom mestu, zbog privatnosti mora da te izdvoji na stranu, sem ako bi time “ugrozio izvršenje zadatka” — ali to ne važi ako se nalazite na masovnom skupu gde to ne bi ni bilo moguće. 

Sem ako je neophodno da se hitno oduzmu opasni predmeti, policajac treba da bude istog pola kao osoba koju pregleda.

Pregled predmeta i prevoznih sredstava

Policija može da pregleda i predmete koji se nalaze u tvojoj neposrednoj blizini i “koji se prevoze po tvom nalogu ili u tvojoj pratnji” — to se odnosi, na primer, na prtljag koji predaš na aerodromu. Imaju pravo da pregledaju i tvoje vozilo, ako si blizu njega ili ga nadzireš.

Tokom ove procedure pregledaju se “svi otvoreni i zatvoreni prostori” takvih predmeta, tvog vozila i svega što se u njemu nađe. To znači da će te pitati da im otvoriš gepek ili kofer, i da imaš obavezu da ih poslušaš. Ako odbiješ, policajac to može sam da uradi, i na silu, ali mora da pazi da napravi što manju štetu. U slučaju da ipak napravi štetu, mora da fotografiše ili da na drugi način zabeleži da je to uradio.

I ovde pri pregledu mogu da se koriste psi i “tehnička sredstva”. 

Pregled mesta događaja

Kad policajac sazna da se dogodilo krivično delo ili prekršaj, ili neka druga situacija koju treba razjasniti, kao, na primer, požar ili eksplozija, obaviće pregled mesta događaja, kako bi pronašao tragove koji bi mogli da posluže kao dokaz ili upute na počinioca.

Tada će, po potrebi, izvršiti pregled osoba, predmeta i vozila koja se tu zateknu. Osobe koje se nađu na licu mesta može da legitimiše, i da ih zadrži ako proceni da bi mogle da imaju informacije od značaja za razjašnjenje slučaja. Takođe, može i da im zabrani da prilaze mestu događaja ili da ga snimaju.

Šta ako pronađu nešto?

Predmete koji imaju veze sa svrhom pregleda mogu privremeno da ti oduzmu. Svaki predmet koji zadrže moraju da opišu u zapisniku, i u potvrdi koju ti izdaju. Ako nađu nešto drugo što može da bude dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku, pregled može da preraste u pretres bez sudskog naloga, ako za to postoje uslovi. U suprotnom, mogu da te zadrže dok od suda ne dobiju nalog za pretres, a najduže šest sati. 

Pretres

Pretres je invazivnija procedura, koja se sprovodi na osnovu sudske odluke (osim u izuzetnim slučajevima), radi otkrivanja dokaza o nekom krivičnom delu ili hvatanja počinioca tog dela. Neophodno je, dakle, da je izvršeno krivično delo i da postoji osnovana sumnja da ti kod sebe ili u svom stanu imaš nešto što je važno za njegovo rasvetljavanje, ili da se u tvom stanu krije osoba koja ga je izvršila. 

Mogu da pretresaju tebe lično, s tim da mogu da te skinu i pregledaju ti telesne šupljine, a mogu da pretresaju i tvoj stan i druge prostorije. O pretresu se sastavlja zapisnik, i prisustvuju mu dva punoletna svedoka, a imaš i pravo da zahtevaš da  pretresu prisustvuje tvoj advokat. Predmete koje pronađu, koji imaju veze sa razlogom pretresa, će ti oduzeti. Ako pronađu dokaze koji ukazuju na drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, mogu da oduzmu i njih, a ako ne bude bilo osnova da se pokrene postupak, vratiće ti ih.

Procedura prilikom pretresa

Pre početka pretresa, policajac koji ga sprovodi treba da ti preda sudski nalog, ako ga ima, i da ti predloži da dobrovoljno predaš predmete koje traže ili osumnjičenog koga kriješ. Takođe, mora da ti objasni da imaš pravo da tražiš da pretresu prisustvuje tvoj advokat. Ako odlučiš da iskoristiš to pravo, pretres može da se odloži dok tvoj branilac ne stigne, a najviše tri sata. Svi prisutni policijski službenici su dužni da se legitimišu na tvoj zahtev, a, ako su u civilu, to moraju da urade i ako im to izričito ne zahtevaš. Imaj u vidu da sve ove proceduralne korake policija može da preskoči u slučaju da posumnja da ćeš pružati nasilni otpor ili uništiti dokaze.

Kada pronađu zatvoren predmet ili prostoriju, prvo će tebi tražiti da ga otvoriš. Ako to odbiješ, imaju pravo da ga otvore na silu, uz što manje štete. U slučaju da ipak naprave štetu, moraju da je fotografišu ili da na drugi način zabeleži da su to uradili. 

Pretresu prisustvuju dva punoletna svedoka, i o njemu se obavezno sastavlja zapisnik, koji treba da potpišu svedoci i osoba koju pretresaju, odnosno čiji stan se pretresa. Tok pretresa može i da se snima kamerom.

Pretres osoba

Ako policajac posumnja da kod sebe imaš nešto što može da pomogne u rasvetljavanju krivičnog dela, uz sudski nalog može da te pretrese. Pretres je daleko invazivniji od pregleda. To znači da po zakonu ima pravo da te skine do gola i vrši pregled tvojih telesnih šupljina. Međutim, takođe po zakonu, policijski službenik koji ga sprovodi ima obavezu da tokom celog pretresa poštuje tvoje “pravo na intimu” i “dostojanstvo ličnosti.” Iz tog razloga, službenici koji sprovode pretres, i svi drugi prisutni moraju da budu istog pola kao ti. Ako procene da postoji opasnost da ćeš reagovati nasilno ili uništiti dokaze, pretres mogu da sprovedu i bez naloga. 

Pretres stana i drugih prostorija

Ako sumnjaju da se u nekoj prostoriji nalaze dokazi o nekom krivičnom delu, ili njegov učinilac, policajci mogu da uđu u nju, ako treba i silom, i da je pretresu. 

Na pretres se poziva vlasnik stana, šef firme, ili neko drugi, zavisno od toga koja je prostorija u pitanju. Ako ta osoba nije tu, poziva se neko od odraslih ukućana, ili komšija. Pored toga, pretresu prisustvuju i dva svedoka.

Pretres se odvija u toku dana i vrši na osnovu sudskog naloga, sem u određenim slučajevima: kada sam vlasnik traži da pretres bude noću, ili je to “najbolji trenutak” za hvatanje počinioca ili obezbeđivanje dokaza; ako neko iz stana zove upomoć ili je neophodno da se otkloni neka opasnost; kada je tako određeno sudskom naredbom, kada je započet danju i nije završen. Prilikom pretresanja se obavezno sastavlja zapisnik, sem kada se pretres vrši bez naloga, u kom slučaju se izdaje potvrda o ulasku u stan, u kojoj moraju biti navedeni razlozi ulaska, pa se naknadno podnosi izveštaj javnom tužiocu, odnosno istražnom sudiji. Na pretres bez naloga imaš pravo da izjaviš prigovor, koji se unosi u potvrdu.

Šta ako nešto nađu?

Predmete koji imaju veze sa svrhom pretresa policija može privremeno da oduzme. Svaki od tih predmeta treba da bude opisan u zapisniku, kao i u potvrdi koja se odmah po oduzimanju izdaje vlasniku.

Ako nađu sporne predmete koji nemaju veze sa svrhom pretresa, a koji imaju veze sa krivičnim delom za koje se goni po službenoj dužnosti, i njih mogu da oduzmu. U slučaju da nema osnova da se povodom njih pokrene postupak, i ne postoji drugi zakonski razlog da ih oduzmu, moraju da ti ih vrate.

Pretres digitalnih uređaja

Kada istražuje neko krivično delo, policija može da pretresa i tvoj kompjuter, mobilni telefon, ili bilo koji drugi uređaj na kome se čuvaju elektronski podaci. To može da radi isključivo na osnovu odluke suda. Ako poseduju takav nalog, imaš obavezu da im omogućiš pristup uređaju — otključaš telefon ili laptop — sem ako si baš ti optužen, ili optužena, za krivično delo koje se istražuje, ili ako je optuženi tvoj bračni ili vanbračni drug, ili neki drugi član porodice, do određenog stepena srodstva.

Takođe, nemaš obavezu da im omogućiš pristup ako bi time povredio, ili povredila obavezu čuvanja neke tajne — ako se radi o državnoj tajni, ili poverljivoj ispovesti tvog pacijenta, osobe čiji si verski ispovednik, ili klijenta čiji si branilac.