Policija: Primena sile

Primena sile

 

Kao što možda znaš iz iskustva, službenici policije su ovlašćeni da upotrebe silu kada je to neophodno. U takvim situacijama mogu da koriste, policijskim rečnikom rečeno, različita “sredstva prinude” — fizičku snagu, pendrek, suzavac, elektrošoker i vatreno oružje, a na javnim skupovima i posebna “sredstva” za grupe — vodene topove i specijalna vozila. Međutim, postoje ograničenja: silu smeju da upotrebljavaju samo u službene, ne i u privatne svrhe, a sredstva prinude moraju da primenjuju postupno — od najblažeg ka najrepresivnijem — i prethodno moraju da te upozore, ako je to moguće. Ako postupi u granicama svojih ovlašćenja, policajac ne može da odgovara ni krivično, ni disciplinski, ni za naknadu štete.

Obaveze policajca kada primenjuje silu

Ako je to moguće, i ako to ne bi ugrozilo izvršenje zadatka, policajac mora da te upozori pre nego što na tebi na bilo koji način primeni silu. Ovo važi podjednako i kada puca iz pištolja, i kada te samo vuče za rukav ili udara pesnicom. 

Takođe, mora da vodi računa o tome da radi samo ono što je neophodno. Prvo mora da proba lakšim, pa onda težim “sredstvom prinude”. To znači da, kada, recimo, neko pruža otpor hapšenju, policajac prvo treba da pokuša da ga savlada sopstvenom snagom, pre nego što se dohvati službene palice ili suzavca, dok vatreno oružje sme da upotrebi samo ukoliko je to neophodno da bi zaštitio svoj ili život trećeg lica. 

Osobi na kojoj primeni silu policajac mora odmah da obezbedi medicinsku pomoć, i da obavesti njegove najbliže. Pomoć moraju da ponude i ako osoba na kojoj je primenjena sila nema vidljive povrede, a ako je neko prvo odbio pomoć, a potom je ipak zatražio, svakako moraju da mu pomognu.

O svakoj primeni sile policijski službenik mora što pre da obavesti svoje pretpostavljene. Ima obavezu da podnese pisani izveštaj svom šefu, nakasnije za dvadeset četiri sata, u navodi koje je sredstvo upotrebio, protiv koga, iz kog razloga, kao i sve druge činjenice od značaja. Njegov neposredni starešina ili posebna komisija na osnovu tog izveštaja predlažu direktoru policije šta da preduzme ako je upotreba sile bila neopravdana.

Fizička snaga i službena palica

Kako bi odbio napad na sebe ili nekog drugog, ili savladao otpor lica koje remeti javni red i mir, koje treba da dovede ili zadrži, policajac može da upotrebi fizičku snagu — svoje ruke i noge, bez ikakvog oružja —  ili službenu palicu, poznatu kao “pendrek”. Palica se upotrebljava tek ako fizička snaga ne urodi plodom. 

U policijskom rečniku napad nije samo ponašanje koje ima za cilj da se neko povredi ili ubije, već i pokušaj da se nasilno uđe negde gde je ulaz zabranjen, ili da se policajac omete ili spreči u izvršenju zadatka.

Takođe, otpor može da bude aktivan i pasivan. Oglušivanje o datu naredbu, klečanje, sedenje ili ležanje se smatra pasivnim otporom. Zaklanjanje, držanje za drugu osobu ili predmet, pretnja da će se neko napasti ili slično predstavlja aktivni otpor.

Ako nema drugog načina da se ono savlada, palica može da se upotrebi i protiv lica koje pruža samo pasivni otpor.

Suzavac i elektrošoker

Pored pendreka, policijski službenici kao deo opreme imaju i suzavac. Mogu da ga koriste po sopstvenoj proceni, u situacijama u kojima se lakša sredstva pokažu kao nedovoljna. Pravilnik kojim se propisuje koja sredstva policajci smeju da upotrebljavaju, i kako, ih obavezuje da u slučaju suzavca to čine “prema uputstvu proizvođača.”

Zakon policajcima dozvoljava da se služe i drugim hemijskim sredstvima, uz odobrenje direktora ili ovlašćenog starešine, ili u ekstremnim situacijama — kao što su na primer teroristički napad ili ugrožavanje života. Pored hemijskih, policija može da koristi takozvana “elektromagnetna sredstva za onesposobljavanje” — elektrošoker (poznatiji kao “tejzer”) i elektro, odnosno “šok” palicu. Zbog toga koliko su ovi uređaji opasni, njihova primena je ograničena kada su u pitanju određene kategorije ljudi, kao što su srčani bolesnici, trudnice i mentalno oboleli. Međutim, ovo ne znači da je prema njima apsolutno zabranjena upotreba ovih sredstava, već samo da mora da se ograniči na najkraće moguće vreme. Elektromagnetna sredstva nikada ne smeju da se koriste na osobama koje voze, i u drugim slučajevima gde bi prekidom nečije radnje nastala opasnost po druga lica.

Vezivanje

Ako smatra da je neophodno da ti ograniči kretanje, policajac može da te veže, naročito ruke i noge. Ima obavezu da to bude na način kojim ti ne nanosi “nepotrebne” telesne povrede. Može da veže više lica zajedno, ali ne ako su različitog pola.

Vatreno oružje

Vatreno oružje predstavlja krajnje sredstvo prinude. Tačno su propisani slučajevi kada policajac može, a kada ne može, da ga iskoristi. Propisano je i to da lice na koje namerava da puca prethodno mora da upozori, i da ne sme ni da nišani ni na koga sem na onog protiv koga oružje planira da ga upotrebi.

Policijski službenik može da upotrebi vatreno oružje samo onda kada je to neophodno da bi se od napada zaštitio njegov ili nečiji drugi život, ili da se zaštiti objekat ili osoba koju obezbeđuje. Može da puca i ako je to neophodno da se spreči bekstvo osobe zatečene u izvršenju naročito teškog krivičnog dela, ili za koju je zbog takvog dela izdat nalog za lišenje slobode. Sme da ga upotrebi i kako bi sprečio bekstvo lica koje je već po zakonu lišeno slobode.

Nije dozvoljeno upotrebljavati vatreno oružje kada se time dovodi u opasnost bilo ko sem osobe na koju policajac opravdano namerava da puca. Na primer, ako begunac beži prema nekoj grupi ljudi, pa može biti pogođen neko iz te grupe, policajac ne sme da upotrebi oružje. Ne sme da puca na maloletnika, osim u slučaju kada je to jedini način za odbranu od neposrednog napada ili opasnosti.

Primena sile nad grupom

U kontekstu protesta, policija ima ovlašćenje da grupi koja se protivpravno okupila i ponaša se tako da bi mogla da izazove nasilje naredi da se raziđe. Ako ne poslušaju, može da primeni sredstva prinude, ali samo po naređenju načelnika područne policijske uprave ili nekoga koga on ovlasti.

Pored svih sredstava koja mogu da se koriste i na pojedincima — fizička snaga, palica, suzavac — policija ima i neka koja su posebno namenjena za potiskivanje i kontrolu mase, a to su specijalna vozila i vodeni topovi. 

Kada je to neophodno, ova sredstva mogu da se koriste da bi se masa ljudi potisnula, usmerila ili prisilila da se raziđe, i radi uskraćivanja pristupa nekom prostoru. Ipak, policajci ova sredstva moraju da koriste pažljivo — recimo, kada koriste vodene topove, ne smeju mlaz direktno da upiru prema ljudima na način na koji im se mogu ugroziti život i bezbednost.