Policija: Pritužba na rad policije

Pritužba na rad policije

 

Ako smatraš da je policajac prema tebi neosnovano primenio silu, ako se ponašao grubo ili uvredljivo, ili ti je pretio, ako je odbio da pokaže značku ili se uopšte nije odazvao na tvoj poziv — imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš pritužbu. Treba da imaš u vidu da rezultat pritužbe može da  bude samo to da Ministarstvo odluči da pokrene disciplinski postupak, ne i naknada štete ili neka druga sankcija. Bilo da podneseš pritužbu ili ne, zadržavaš pravo da pokreneš krivični ili prekršajni postupak protiv tog policajca, ili da protiv Ministarstva podneseš tužbu za naknadu štete – u tom slučaju odluku koja je doneta po tvojoj pritužbi možeš da koristiš kao dokaz.

Kako da podnesem pritužbu?

Pritužbu podnosiš u roku od trideset dana od kada se desio događaj na koji se žališ, usmeno, pismeno, ili elektronskim putem. Ako je od događaja proteklo više od trideset dana, po pritužbi će se odlučivati u skraćenom postupku. To znači da će je rukovodilac jedinice na koju se pritužba odnosi razmotriti, i pismeno ti saopštiti svoju odluku u roku od šezdeset dana — nemaš pravo da te saslušaju ni da iznosiš dokaze, i nemaš pravo da tvoj slučaj bude prosleđen komisiji.

Svoju pritužbu predaješ u bilo kojoj policijskoj stanici ili upravi, ili možeš da je adresiraš samom Ministarstvu, i oni su dužni da je proslede jedinici gde je zaposlen službenik na koga se pritužuješ. Ako je lično odneseš, dobićeš potvrdu da si je predao, ili predala, a ako je podneseš usmeno, pred tobom će je uneti u službeni zapisnik. 

Ne postoje stroga pravila o tome kako pritužba mora da izgleda, ali važno je da se potrudiš da bude razumljiva, i da obavezno sadrži tvoje ime, prezime i potpis, kao i tačno mesto, vreme i opis događaja gde su ti povređena prava. Uz pritužbu treba da priložiš sve dokaze kojima raspolažeš, a koji potkrepljuju tvoje tvrdnje — snimke, potpisane izjave svedoka itd. Nije neophodno da znaš ime i prezime službenika koje pominješ, već je dovoljno da što preciznije opišeš okolnosti incidenta na koji se žališ. Ako tvoja pritužba ne sadrži sve obavezne elemente, dobićeš pisani zahtev da je dopuniš u roku od tri dana, inače će biti odbačena.

Kako izgleda postupak po pritužbi?

Postupak se odvija u jednoj ili dve faze, i počinje kada podneseš pritužbu MUP-u. U prvoj fazi, tvoju pritužbu će razmatrati nadređeni službenika na čije se postupanje žališ. Kada ispita sadržinu tvoje pritužbe i o njoj prikupi činjenice, pozvaće te na razgovor. Ako se tokom razgovora složite o tome šta se dogodilo i da li je bilo nepravilnog postupanja nekog službenika policije, postupak se tu završava. U slučaju da se ne složite, konačnu odluku o osnovanosti pritužbe će doneti komisija.

Tok postupka pred starešinom

U prvoj fazi, pritužbu razmatra komandir policijske stanice, ili rukovodilac druge organizacione jedinice u kojoj radi službenik na koga se žališ. On će prvo ispitati da li ono što si naveo, ili navela, predstavlja povredu prava, a onda je dužan da podrobno i nepristrasno proveri sve okolnosti događaja. U tom cilju, on treba da prikupi i pregleda medicinsku i službenu dokumentaciju, i da razgovara sa svedocima i drugim osobama za koje misli da mogu da pruže relevantne podatke, kao i sa tobom i policajcem na koga se pritužuješ.

I ti i službenik na koga se žališ imate pravo da angažujete advokata o svom trošku, i da predlažete dokaze. Ako tim dokazima raspolaže policija, dužni su da te podatke sami obezbede i da ti ih daju na uvid. Mogu da odbiju da ti ih daju na uvid samo ako je to neophodno iz bezbednosnih razloga, ali u tom slučaju dalji postupak provere pritužbe preuzima lično ministar. 

Kada se provera završi, što mora da bude u roku od trideset dana od prijema pritužbe, starešina će te još jednom pozvati na razgovor, kojim se zaključuje slučaj. Cilj razgovora je da se ti i komandir složite oko toga šta se dogodilo, i da li je bilo nepravilnog postupanja policije. Ako se složite, to se unosi u zapisnik, koji treba da potpišeš, i tu se postupak završava. Ako se ne usaglasite, ili ti ne dođeš na razgovor, komandir sve spise prosleđuje komisiji, koja preuzima sledeću fazu. 

Tok postupka pred komisijom

U slučaju da ti i komandir ne uspete da se saglasite, ili ne dođeš na razgovor, komandir sve spise prosleđuje komisiji, koja dalje vodi postupak. 

Komisiju čine tri člana — predstavnik policije, predstavnik Sektora unutrašnje kontrole, i predstavnik javnosti. U odlučivanju, komisija može da se osloni na činjenice koje je u prethodnoj fazi utvrdio komandir, a može i da izvrši sopstvenu proveru.

Postupak pred komisijom treba da se završi u roku od trideset dana. Odluku će doneti glasanjem na zatvorenoj sednici, i ona je konačna.

Šta dalje?

Ukoliko komisija odluči da su navodi iz tvoje žalbe osnovani, protiv službenika na koga se žališ će biti pokrenut disciplinski postupak. Odluka koju komisija donese je konačna, ali ona ne utiče na tvoje pravo da pred sudom pokreneš postupak za naknadu štete, podneseš krivičnu ili prekršajnu prijavu protiv službenika koji te je maltretirao, ili da se žališ nezavisnim institucijama — Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitniku građana. U slučaju da od starešine ili komisije dobiješ odluku kojom se ustanovljava da je policajac postupio nepravilno, možeš da je iskoristiš kao dokaz u nekom od ovih postupaka.