Policija: Pritvor

Pritvor

 

Pritvor ne predstavlja kaznu, odnosno, ne znači da si kriv, ili kriva, za krivično delo za koje te sumnjiče. To je samo način da se obezbedi tvoje prisustvo u krivičnom postupku. Određuje se kada sud proceni da postoji opasnost da ćeš pobeći, uticati na dokaze ili ponoviti krivično delo, a mora da bude ukinut čim prestanu razlozi zbog kojih je određen. U momentu donošenja odluke o pritvoru moraš da imaš branioca, i imaš pravo na žalbu. U određenim slučajevima, postoji opcija da umesto odlaska u pritvor ti ili neko drugi položite određenu sumu novca kao jemstvo.

Kad se određuje pritvor?  

Sud će ti odrediti pritvor tek ako ne postoji drugi način da se obezbedi tvoje prisustvo na ročištima, ili spreči ometanje istrage. Umesto pritvora, sud može i da ti zabrani da napuštaš stan ili mesto boravišta, da se sastaješ sa određenim ljudima ili da posećuješ određena mesta.

Tvoje prisustvo na ročištu će biti obezbeđeno pritvorom ako se kriješ, ako ne može da se utvrdi tvoj identitet, ako postoji opasnost da ćeš pobeći ili ako očigledno izbegavaš da se odazoveš na sudske pozive. Takođe, pritvoriće te i ako postoje okolnosti koje ukazuju da ćeš ponoviti krivično delo, dovršiti pokušano ili učiniti krivično delo kojim pretiš. 

Ova mera će ti biti izrečena i ako postoji opasnost da ćeš da uništiš, sakriješ ili falsifikuješ dokaze, ili da ćeš da ometaš postupak uticajem na svedoke. 

Dalje, mogu da ti odrede pritvor i ako je za krivično delo za koje te sumnjiče propisana kazna zatvora od deset ili više godina — odnosno pet godina ako je u pitanju krivično delo sa elementima nasilja — ili ako ti je prvostepeni sud već izrekao kaznu zatvora od pet godina (ili težu), a okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno su dovele do uznemirenja javnosti koje može da ugrozi vođenje krivičnog postupka.

Tvoja prava prilikom donošenja odluke o pritvoru 

Od momenta donošenja odluke o pritvoru, pa nadalje, moraš da imaš branioca. Ukoliko ga ti ne obezbediš, obezbediće ti ga država. Pre nego što odluči o pritvoru, sud će te saslušati, i tada ćeš imati priliku da se izjasniš o krivičnom delu koje ti se stavlja na teret, kao i o predlogu tužioca da ti se odredi pritvor. 

Izuzetno, ako postoji opasnost od odlaganja, odnosno ako propustiš ročište gde si u ulozi okrivljenog, ili izbegavaš sudske pozive, pa bude izdat nalog za tvoje prinudno dovođenje, sud nije u obavezi da te sasluša pre nego što te pošalje u pritvor. Tada moraju da te saslušaju u roku od četrdeset osam sati od privođenja, kada će odlučiti da li rešenje o pritvoru ostaje na snazi.

Na rešenje o određivanju pritvora imaš pravo da se žališ, i sud će o tvojoj žalbi odlučiti u roku od četrdeset osam sati. Međutim, žalba ne odlaže tvoje odvođenje u pritvor. 

Koliko dugo traje pritvor?

Trajanje pritvora zavisi od faze postupka u kojoj je određen. Dok je u toku istraga, može da traje najviše šest meseci. Prvo može da se odredi pritvor u trajanju do tri meseca, koji po isteku tog roka može da se produži za još tri. Ako do tada protiv tebe ne podignu optužnicu, moraju da te puste. 

Nakon što podignu optužnicu, pritvor može da traje do samog kraja krivičnog postupka, sve dok te ne oslobode ili upute na izdržavanje zatvorske kazne. U ovoj fazi, sud pritvor u bilo kom trenutku može da produži ili ukine na tvoj predlog, odnosno na predlog tvog branioca ili javnog tužioca. Sud je dužan da do podizanja optužnice na svakih mesec dana ispituje da li i dalje postoje razlozi za pritvor, a posle toga na svaka dva meseca.

U skraćenom postupku, kakav se vodi za krivična dela za koja je zaprećena kazna do osam godina, pritvor u istrazi može da traje najviše dva meseca, i razlozi za njegovo određivanje se proveravaju na svakih trideset dana, i posle podizanja optužnice.

Jemstvo

Postoji opcija da umesto odlaska u pritvor, ili daljeg boravka u pritvoru, ti ili neko drugi položite određenu sumu novca ili dragocenost kao jemstvo. Ako ti je pritvor određen jer postoji opasnost da ćeš uticati na svedoke ili ponoviti krivično delo, neće ti biti data opcija da se oslobodiš polaganjem jemstva.

Kad položiš jemstvo, moraš da obećaš da se neće kriti i da nećeš napustiti boravište bez odobrenja suda. Ako prekršiš to obećanje, biće ti određen pritvor, a iznos jemstva će biti oduzet u korist državnog budžeta. Ako neopravdano izostaneš sa ročišta, i pored uredno primljenog poziva, ili ako se pojavi neki drugi razlog za određivanje pritvora, pritvoriće te, a jemstvo će biti vraćeno onome ko ga je položio.