Policija: Tvoja prava u pritvoru

Tvoja prava u pritvoru

 

U pritvoru, kao ni van njega, niko ne sme da vređa tvoju ličnost i dostojanstvo. Tvoja prava mogu da se ograniče samo onoliko koliko je potrebno da bi se sprečilo nasilje, bekstvo ili podstrekavanje drugih lica da unište ili sakriju dokaze krivičnog dela. Imaš pravo na tri obroka dnevno, dva sata rekreacije na svežem vazduhu i osmočasovni odmor. Važi strogo propisani kućni red, i za kršenje discipline mogu da te kazne uskraćivanjem poseta, ali nikad ne mogu da ti zabrane da te posećuje branilac. Za zaštitu svojih prava možeš da se obratiš upravniku zatvora, sudu i Zaštitniku građana.

Uslovi u pritvoru

Pritvorenici su uglavnom smešteni u okružnim zatvorima. Lica različitog pola se nikada ne smeštaju zajedno, a osuđeni na kaznu zatvora i povratnici se razdvajaju od pritvorenika, kako bi se sprečilo da na njih štetno utiču. Moraju da ti obezbede tri obroka dnevno, dva sata rekreacije na svežem vazduhu, i osam sati neprekidnog odmora za spavanje.

U pritvoru smeš da nosiš svoju odeću, da koristiš svoju posteljinu i da o svom trošku nabavljaš i koristiš hranu, knjige, stručne publikacije i štampu. Tokom istrage sud može da ti ograniči pristup štampi, ali na takvu odluku možeš da se žališ. Možeš da nabavljaš i pribor za pisanje i crtanje, i druge stvari, osim zabranjenih predmeta. Zabranjeni su svi predmeti za koje se proceni da su opasni ili “podobni za pripremu bekstva”. Tako, nećeš moći da poseduješ ili nabaviš telefon, novac, dragocenosti, noževe, makaze ni žilete, ali ni stvari kao što su kravate i kaiševi. Ti i slični predmeti će ti biti oduzeti pri dolasku u pritvor, i vraćeni kada te budu pustili na slobodu.

Komunikacija sa spoljnim svetom

Imaš pravo na posete. Po odobrenju sudije, u granicama kućnog reda, i pod nadzorom, mogu da te posećuju bliski srodnici, a na tvoj zahtev to mogu i lekar i druga lica. Pojedine posete mogu da se zabrane ako je verovatno da bi mogle da dovedu do ometanja istrage. Poseta tvog branioca i razgovor sa njim se ne nadzire.

Možeš da šalješ i primaš pisma od bilo koga sa znanjem i pod nadzorom suda. Sud može da ti zabrani odašiljanje i primanje pisama i drugih pošiljki ako je verovatno da bi to dovelo do ometanja istrage. Na rešenje kojim to uradi možeš da podneseš žalbu.

Zbog disciplinskih prestupa može da ti bude izrečena kazna ograničenja poseta, koja se ne odnosi na branioca. O tome se donosi rešenje, na koje možeš da se žališ.

Zaštita prava u pritvoru

Ako te bilo ko u pritvoru ponižava ili maltretira, ili ti uskraćuje gore navedena prava, predviđene su procedure u kojima možeš da se obratiš sudu, upravniku zatvora ili Zaštitniku građana. Imaš apsolutno pravo na podnošenje svake vrste pritužbe ili žalbe, i zbog toga ne smeju nikako da te kažnjavaju ili uznemiravaju. 

Sudija za izvršenje krivičnih sankcija je dužan da najmanje jednom u petnaest dana obiđe pritvorenike. Tada može da se bez prisustva zaposlenih raspita kako se sa njima postupa, i da prima pritužbe. O svim nepravilnostima mora bez odlaganja da obavesti Ministarstvo pravde i Zaštitnika građana. 

Pritužbu sudu možeš da izjaviš i pismeno. Zatvor mora pošiljku sa pritužbom da prosledi najkasnije narednog dana, u zatvorenoj koverti, a ti ćeš dobiti potvrdu da je predata. Rok za podnošenje pritužbe je tri meseca od poslednje povrede tvojih prava, ili šest meseci, ako je postojala objektivna sprečenost.

Upravniku zatvora i zaposlenima takođe možeš da podneseš pritužbu, bilo usmeno ili pismeno. Radi podnošenja pritužbe možeš i da zahtevaš poverljiv razgovor sa upravnikom, tako što ubaciš pismo sa zahtevom u posebno sanduče.

Pored suda i upravnika, pritužbu možeš da uputiš i Zaštitniku građana. Iako nije ovlašćen da izriče kazne, već samo da izdaje preporuke, u praksi se obraćanje Zaštitniku često pokazalo kao efikasno sredstvo, pogotovo kada su u pitanju prava lica lišenih slobode. Da bi građanin stekao pravo da se obrati ovoj instituciji, obično se traži da je prethodno istrošio sva regularna pravna sredstva, ali se u slučajevima povrede prava osoba lišenih slobode prave izuzeci. Ipak, uglavnom će se zahtevati da prvo podneseš pritužbu upravniku. Rok za podnošenje pritužbe Zaštitniku je godinu dana od kada su ti povređena prava.