Policija: Zadržavanje osumnjičenog

Zadržavanje osumnjičenog

 

Ako te organi reda sumnjiče za izvršenje nekog krivičnog dela, i smatraju da im je potrebno vremena da o tome prikupe dokaze, posle hapšenja ili tokom informativnog razgovora mogu da donesu odluku da te zadrže, ali ne više od četrdeset osam sati. O tome moraju da donesu rešenje, koje moraju da ti uruče, i na koje imaš pravo da se žališ. Od trenutka kada to rešenje bude doneto, moraš da imaš branioca — ako nisi u mogućnosti da ga obezbediš, biće ti dodeljen branilac po službenoj dužnosti.

Zašto mogu da te zadrže?

Kada te policija privede u stanicu, ili kada se tokom informativnog razgovora kod njih javi sumnja da si baš ti izvršilac krivičnog dela, može da se dogodi da odluče da te zadrže, radi saslušanja ili prikupljanja dokaza, ako procene da za to postoji neki od propisanih razloga. Tako će moći da te zadrže ako postoji opasnost da ćeš pobeći, sakriti dokaze, zastrašiti svedoke, ili ponoviti krivično delo. Pored toga, imaće osnova da te zadrže ako si već osuđivan, ili osuđivana, a sada te sumnjiče za naročito teško krivično delo, odnosno ako to delo ima elemente nasilja, ili su okolnosti pod kojima je izvršeno naročito teške.

Nezavisno od toga koji od ovih razloga je u pitanju, zadržavanje ne može da traje više od četrdeset osam sati.

Odluka o zadržavanju

Mogu da te zadrže isključivo na osnovu pismene odluke. Kada se nalaziš u stanici posle privođenja ili na razgovoru, imaš pravo da pitaš da li nameravaju da te zadrže, i da tražiš da ti pokažu rešenje ako je odgovor potvrdan. Rešenje o zadržavanju moraju da donesu najkasnije u roku od dva sata, i moraju da ti ga uruče. U rešenju mora da bude navedeno za šta te terete, na osnovu čega, dan i sat hapšenja ili odazivanja pozivu na razgovor, i to je trenutak od kog se računa početak zadržavanja. 

Moraju odmah da te obaveste o tvojim pravima: da imaš pravo da ne odgovaraš na pitanja, da uzmeš branioca, da obavestiš porodicu ili neko drugo blisko lice gde si, itd.

Oni o zadržavanju moraju odmah da obaveste istražnog sudiju, koji može da naredi da te odmah dovedu kod njega.

Kako da se žališ

Ti i tvoj branilac imate pravo da podnesete žalbu protiv rešenja o zadržavanju, koja se odmah dostavlja istražnom sudiji. Istražni sudija dužan je da odluči o žalbi u roku od četiri sata od njenog prijema. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Tvoja prava ako si zadržan/a

Pre svega, imaš pravo da ti na tvom maternjem jeziku ili jeziku koji razumeš bude objašnjeno da će te zadržati, i zašto. Takođe, moraju da ti naglase da imaš pravo da ćutiš, kao i pravo da te zastupa branilac po tvom izboru, koga imaš pravo da obavestiš da si zadržan ili zadržana.

Imaš pravo da o tome šta se desilo, i gde se nalaziš, kao i o svakoj promeni mesta zadržavanja, obavestiš nekog od članova svoje porodice, ili drugu osobu po svom izboru. Strani državljani imaju pravo da obaveste diplomatskog ili konzularnog predstavnika svoje zemlje, ili predstavnika UNHCR-a, ako su izbeglice.

Od trenutka donošenja rešenja o zadržavanju, moraš da imaš branioca. Ukoliko ga ne obezbediš, biće ti dodeljen branilac po službenoj dužnosti. Saslušanje mora da se odloži do dolaska branioca, ali ne duže od osam sati. Ako branilac do tada ne dođe, moraju odmah da te sprovedu kod istražnog sudije, ili da te puste na slobodu.

Šta ako ti treba lekarska pomoć?

Ako zatražiš lekarsku pomoć, moraju da ti je obezbede, ili odmah tu, u prostorijama policije, ili u najbližoj zdravstvenoj ustanovi. I u slučaju da je ne zahtevaš, ali ti je očigledno potrebna, ne mogu da te zadrže u stanici, već policijski službenik zadužen za zadržavanje mora da ti obezbedi prevoz u zdravstvenu ustanovu.

Ukoliko postoji opasnost od bekstva, tokom prevoza mogu da te vežu ili da ti na drugi način onemoguće da pobegneš — na primer, mogu da te prevezu policijskim kombijem.

Gde te zadržavaju?

Mogu da te zadrže u policijskoj stanici — u posebnoj prostoriji koja je za to namenjena — ili u istražnom zatvoru. Ako se nalaziš u istražnom zatvoru, to mora da bude u prostoriji koja je odvojena od prostorija u kojima se drže pritvorenici i osuđenici.

Kada te prevoze u stanicu, ili kada moraju da obave neki policijski zadatak koji ne trpi odlaganje, neko vreme mogu da te drže i u drugim službenim prostorijama, ili u posebno prilagođenom prostoru policijskog kombija (“marice”), ali ne duže nego što je neophodno.

Kako izgleda zadržavanje?

U stanici mora da postoji jedan policijski službenik koji odgovara za zadržane osobe, i njihovu bezbednost. On zbog toga, pre uvođenja u ćeliju, mora sve da ih pregleda i oduzme im predmete koji su pogodni za napad, bekstvo ili samopovređivanje, ukoliko to već nisu učinili policajci koji su ih priveli. O oduzetim predmetima se izdaje potvrda, ili se podaci o njima unose u službeni zapisnik koji potpisuje zadržana osoba. Takvi predmeti se vraćaju pri otpuštanju, izuzev ako postoje zakonski razlozi za da se oduzmu.

Isti službenik je zadužen i da te fotografiše i uzme tvoje otiske prstiju, ako je to potrebno.

U slučaju da treba da se utvrdi identitet osumnjičenog, ili ako je to potrebno radi uspešnog vođenja postupka, policija, uz prethodno odobrenje istražnog sudije, osumnjičenog može i da fotografiše, i tu fotografiju da objavi, kao i da mu uzme otiske prstiju, i preduzme druge radnje potrebne za utvrđivanje identiteta. Ako smatraš da službenik nije imao pravo da te fotografiše, možeš da podneseš pritužbu njegovom pretpostavljenom ili javnom tužiocu.

Ukoliko su te doveli u mokroj odeći, ili odeći koja je na drugi način nepodesna za zdravlje, za vreme zadržavanja mora da ti se obezbedi odgovarajuća odeća.

Ako te drže duže od dvanaest sati, mora da ti se obezbedi hrana, i to tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera), kao i kretanje (dovoljno velika prostorija ili izlazak u dvorište), izuzev ako bezbednosni razlozi to ne dozvoljavaju. Takođe, na svaka dvadeset četiri časa mora da ti bude obezbeđeno osam sati neprekidnog odmora za spavanje.