Poziv OCD za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 3. marta 2016. godine Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Savet za nacionalne manjine prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana, dok Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu za nacionalne manjine u postupku praćenja realizacije aktivnosti iz Akcionog plana.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava pripremila je u prethodnom periodu četiri izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, koji se odnose na 2016. godinu, odnosno I i II kvartal 2017. godine.

Radi pripreme novog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, pozivaju se organizacije civilnog društva koje su sprovodile aktivnosti predviđene Akcionim planom, da dostave svoje priloge o sprovedenim aktivnostima iz navedenog Akcionog plana, na Obrascu za dostavljanje priloga, a koje su dospele za sprovođenje u III kvartalu 2017. godine (jul – septembar).

U Obrascu za dostavljanje priloga, navedene su one aktivnosti u kojima su organizacije civilnog društva prepoznate kao učesnici ili partneri, sa jasno navedenim rokom kada svaka od aktivnosti dospeva za realizaciju. Molimo vas da za potrebe izrade ovog izveštaja unesete podatke za sve one aktivnosti koje se realizuju kontinuirano, kao i aktivnosti koje su za realizaciju pristigle u III kvartalu 2017. godine. Vaše priloge možete dostaviti popunjavanjem Obrasca za dostavljanje priloga koji je deo ovog javnog poziva.

Za aktivnosti realizovane u ovom izveštajnom periodu, potrebno je u osnovnim crtama navesti u čemu se ogledala njihova realizacija.

Molimo vas da obrasce popunite ćirilicom, koristeći font Times New Roman, 12, prored 1.15 i dostavite ih najkasnije do 2. oktobra 2017. godine na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs

Javni poziv za OCD 9.17

Obrazac za dostavljanje priloga OCD 9.17.

Akcioni_plan_za_sprovodjenje_prava_nacionalnih_manjina