POZIV – Predstavljanje Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) – Zaječar

 

 

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS) iz Zaječara i uz podršku Ministarstva državne uprave i loklane samouprva, poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva, organa jedinica lokalne samouprave Zaječara, Bora, Knjaževca, Negotina, Kladova, Majdanpeka, Boljevca i Sokobanje na informativni sastanak posvećen predstavljanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za 2016. i 2017.godinu.

Sastanak će održati u ponedeljak, 29. maja 2017. godine sa početkom u 12 časova u velikoj sali Zaječarskog upravnog okruga (ulica Generala Gambete , 44).

Preuzmite program sastanka

Upoznavanje za temama i obavezama iz AP od suštinske je važnosti za omogućavanje aktivnijeg učešća OCD u zagovaračkim aktivnostima usmerenim ka Vladinim institucijama na nacionalnom ali i na lokalnom nivou. Pored toga, na sastanku će biti razmatrana mogućnost za formiranje neformalnih koalicija za OGP na lokalnom nivou Ove koalicije bi u budućnosti bile dodatno osnažene za praćenje sprovođenja AP i poštovanje principa POU.

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership – predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD), osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti. Kao učesnica u navedenoj globalnoj inicijativi, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Proces pripreme Akcionog plana zvanično je započeo u januaru 2016. godine, osnivanjem Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu. Tom prilikom učinjen je i prvi korak u cilju unapređenja saradnje sa civilnim društvom, tako što su predstavnici civilnog društva pozvani        da        učestvuju         u         njenom         radu,         kao         ravnopravni        članovi. Nakon širokog konsultativnog procesa u fazi njegove pripreme, u koji je bio uključen veliki broj predstavnika OCD i JLS iz cele Srbije, Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu   u   Republici   Srbiji   za   2016.   i   2017.   godinu   usvojen   je   u   novembru   2016.    godine.

Molimo  Vas  da  prijave  za  učešće dostavite do petka, 26. maja  na  e-mail  adresu  dejana@gradjanske.org  sa naznakom  „Prijava za učešće na skupu OGP u ZA”.

 

NAPOMENA: TACSO RC Građanskih inicijativa će nadoknaditi putne troškove učesnika/ca sastanka u Zaječaru u visini cene povratne autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvrdu o visini cene karte.