Poziv za iskazivanje interesovanja za poziciju terenskog evaluatora/evaluatorke

Beograd, 30. april 2020. godine – Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ traži 10 kandidata sa iskustvom u sektoru građanskog društva za poziciju terenskog evaluatora koji bi bio angažovan u svojstvu lokalnog savetnika ACT tima.

Terenski evaluator će biti odgovoran za realizaciju terenskih poseta u cilju sprovođenja temeljne procene organizacionih i programskih kapaciteta organizacija građanskog društva (OGD) koje su ušle u uži izbor u procesu selekcije, kao i prijava/predloga projekata podnesenih u okviru različitih Poziva za dodelu grantova.

Kriterijumi za izbor

Svi kandidati treba da poseduju višegodišnje radno iskustvo u oblasti sektora građanskog društva.

Kvalifikacije i iskustvo:

 • Sveobuhvatno poznavanje sektora građanskog društva u Republici Srbiji;
 • Preko 10 godina iskustva u radu sa ili u nekoj OGD u Republici Srbiji;
 • Prethodno iskustvo u realizaciji zadataka u vezi sa selekcijom, praćenjem (monitoringom), evaluacijom grantova/projekata ili organizacionim razvojem (programi razvoja kapaciteta);
 • Iskustvo angažovanja na sličnim poslovima kroz ugovore o pružanju usluga sa domaćim I međunarodnim donatorskim organizacijama, smatraće se prednošću;
 • Dobro poznavanje lokalnog (regionalnog i opštinskog) konteksta i lokalnih specifičnosti u kojima deluju OGD;
 • Prethodno radno iskustvo ili angažovanje u svojstvu evaluatora (ili na sličnim pozicijama) smatraće se prednošću.

Sposobnosti

 • Izražena sposobnost procene kvaliteta usluga i ljudi u pogledu procene vrednosti, prioriteta, značaja i kvaliteta organizacionih kapaciteta i predloga projekata OGD;
 • Dobro razumevanje specifičnog konteksta i karakteristika rada malih, grassroot i organizacija koje posluju na lokalnom nivou;
 • Odlične veštine pisanja i izveštavanja (na srpskom i na engleskom jeziku);
 • Izražene komunikacione i interpersonalne veštine;
 • Spremnost za putovanje na različite lokacije širom Republike Srbije;
 • Posedovanje vozačke dozvole (B kategorija) poželjno.

Ključne odgovornosti

 • Pruža savete u vezi sa formatima/upitnicima za finalnu procenu koji će se koristiti na intervjuima sa OGD koje su ušle u uži izbor;
 • Pohađa uvodnu obuku/trening sa timom ACT projekta za sprovođenje evaluacije;
 • Sprovodi evaluaciju na osnovu unapred definisanih formata;
 • Realizuje intervjue, diskusije i sastanke sa OGD koje su ušle u uži izbor;
 • Obezbeđuje verifikaciju OGD koje su ušle u uži izbor putem telefonskih poziva, poseta zajednici i sastanaka sa lokalnim vlastima (ako je neophodno);
 • Prikuplja i sistematizuje informacije sakupljene tokom intervjua, diskusija, tokom fokus grupa, naknadnih sastanaka i iz drugih izvora informacija;
 • Prikuplja informacije od građana u zajednici;
 • Obezbeđuje dobru komunikaciju i sa korisnicima grantоva i sa onima koji nisu korisnici grantova u cilju pojašnjenja kriterijuma za odabir projekata i kriterijuma za izbor OGD;
 • Osigurava dobru povezanost sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave (JLS) i drugim društvenim i političkim predstavnicima na lokalu;
 • Zastupa standarde ACT projekta u izvršavanju i realizaciji zadataka i sa OGD postupa sa poštovanjem i dostojanstvom;
 • Poštuje načela privatnosti za sve prikupljene informacije i nalaze.

Kako se prijaviti?

Ukoliko želite da se prijavite za ovu poziciju, molimo Vas da priložite svoju Radnu biografiju (CV u traženom Europass formatu) i Motivaciono pismo na srpskom jeziku preko sledećeg linka https://act.civicatalyst.org/posao.

Rok za podnošenje prijava je 20. maj 2020. godine. Radne biografije (CV) i Motivaciona pisma prispela nakon ovog datuma neće biti uzeti u razmatranje.

Samo kandidati koji su ušli u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Očekuje se da će konačna lista biti objavljena najkasnije do 5. juna 2020. godine na vebsajtu www.act.org.rs.

Detaljniji opis pozicije i potrebnih kvalifikacija možete pogledati ovde.