Poziv za konsultativni sastanak u Novom Sadu – Uvođenje Sistema za osiguranje kvaliteta rada OCD

TACSO RC GI logo

TACSO RC Građanskih inicijativa poziva sve zainteresovane organizacije sa teritorije Vojvodine na konsultativni sastanak posvećen mogućnostima uvođenja Sistema za osiguranja kvaliteta u civilnom sektoru (Quality Assurance Systems-QAS).

Sastanak će se održati u petak, 16. decembra 2016. godine u prostoru Omladinskog kluba OPENS-a, Bulevar Despota Stefana 5 (kineska četvrt) u Novom Sadu, sa početkom u 12 časova.

QAS je zamišljen kao samoregulatorni mehanizam rada OCD i kao sredstvo za podsticanje razvoja, odgovornosti  i transparentnosti OCD. Cilj ovog sastanka je da se predloži model QASa koji će predstavljati zajednički odgovor sektora na izazove sa kojima se susreće. Zbog toga, TACSO RC Građanskih inicijativa neće nastojati da ponudi već definisane modele koji bi pokrili sve oblasti organizacionog razvoja, već će težiti da proceni potrebe i prikupi predloge OCD za definisanje najpogodnijeg modela QAS-a. Stoga je važno da se što veći broj OCD i njihovih mreža uključi u ovaj proces, kako bi predložili i definisali minimalne standarde u oblastima ključnim za održivost i razvoj OCD.

Uvođenje QAS-a u sektor civilnog društva u Srbiji treba da doprinese stvaranju podsticajnog okruženja za  njegov razvoj i njegovoj usklađenosti sa odgovarajućim evropskim standardima kroz jačanje kapaciteta OCD za odgovoran i transparentan rad. Imajući u vidu specifičnu situaciju u Srbiji, gde većina OCD nisu u potpunosti razvijene i priznate/prepoznate kao partneri od strane državnih institucija, a poverenje javnosti i percepcija rada OCD nije na visokom nivou, uočena je višestruka korist od uvođenja QAS-a: veći kredibilitet i percepcija javnosti o OCD, viši nivo poverenja u rad od strane različitih aktera, mogućnost da se prepoznaju slabosti i radi na izgradnji kapaciteta za njihovo prevazilaženje. OCD bi na taj način imale priliku da efikasnije ostvare održivi razvoj kroz strateško planiranje svog rada, razvijanje pristupa orijentisanog ka korisnicima/ciljnim grupama, bolje upravljanje i bolju komunikaciju u organizaciji i bile bi u stanju da postignu bolje rezulatate primenom odgovarajućeg sistema monitoringa i evaluacije.

Proces uvođenja QAS-a u sektor civilnog društva u Srbiji oslanjao bi se na praksu susednih zemalja koje su imale slična iskustva u razvoju sektora i koje su već uvele QAS ili ovaj proces je u toku (Slovenija, Crna Gora, Hrvatska), kao i na postojeće alate u sektoru (Etički kodeks OCD) i druge slične procese u Srbiji (licenciranje socijalnih radnika, NAPOR akreditacije omladinskih radnika). Iako je više od 120 organizacija potpisalo Etički kodeks OCD koji su Građanske inicijative promovisale  2011. godine, u ovom trenutku ne postoji razvijen sistem koji bi mogao odrediti da li te organizacije i deluju u skladu sa principima navedenim u Etičkom kodeksu. Prema tome, postoji potreba za daljim promovisanjem Etičkog kodeksa i QAS-a kao sistema standarda koji mogu da osiguraju da se dogovoreni principi primenjuju u svakodnevnom radu OCD. Osim toga, oblasti koje su bile predmet Etičkog kodeksa poslužiće kao polazna tačka za definisanje minimalnih standarda i praćenje njihovog sprovođenja.

Imajući u vidu vrednosti koje vaše organizacije poštuju i promovišu, verujemo da ćete prepoznati važnost QAS-a za rad i razvoj vaših organizacija, ali i civilnog sektora u celini i odazvati se našem pozivu.

Molimo Vas da prijavu pošaljete na adresu dejana@gradjanske.org  sa naznakom “Prijava za QAS”,  do četvrtka 15. decembra 2016. godine.

NAPOMENA:  TACSO RC Građanskih inicijativa će refundirati putne troškove učesnika/ca konsultativnog sastanka u Novom Sadu u visini cene autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

TACSO RC footer 2016