Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečje nedelje“

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim organizacijama da podnesu predlog Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2017. godini, koji se finansira iz budžeta Ministarstva.

Na osnovu člana 74. stav 4. ovog zakona, kao deo aktivnosti, Vlada svake godine donosi Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja ,,Dečje nedelje”.

,,Dečja nedelja” se tradicionalno održava u mesecu oktobru, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na njihove potrebe i prava u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Ciljevi ,,Dečje nedelje” su:
• skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
• ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
• prezentacija do sada postignutih rezultata;
• ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
• podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
• promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
• pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Program aktivnosti ,,Dečje nedelje” čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz puno učešće dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Ovo će biti još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na razvoj ispunjen ljubavlju, razumevanjem i poštovanjem, što se posebno može postići podsticanjem međugeneracijske solidarnosti.

Naime, međugeneracijska solidarnost je jedna od vrednosti života svakog deteta u porodici koja ima unutrašnju stabilnost i socijalnu sigurnost, u kojoj su svi njeni članovi uključeni u rad i stvaranje, svako prema svojim mogućnostima.

Istovremeno, na taj način Dečja nedelja podseća i podržava značaj porodice i porodičnih vrednosti u čemu nezamenljivu ulogu ima razmena znanja i iskustva među decom sa odraslim i starim članovima društa.

Pravo dece na život u porodici, u kojoj se formira njihova ličnost, i određuje psiho-socijalni život, najbolje se ostvaruje u široj porodici, pa je i njena uloga nezamenljiva.

Stoga, u 2017. godini ,,Dečja nedelja” se održava pod nazivom:

Gradimo mostove među generacijama
ZA RADOST SVAKOG DETETA

Program aktivnosti u vreme trajanja ,,Dečje nedelje” u 2017. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa organizacijom koja ovim pozivom bude odabrana.

Podnosioci predloga programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja), koje u svojim programima delovanja imaju aktivnosti koje doprinose ciljevima ,,Dečje nedelje”, a koje imaju najmanje pet godina iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.

Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referent listi.

Zainteresovane organizacije dužne su da svoje predloge dostave do 22.06.2017. godine, u 13 časova.

 

Detaljnije