17 Mar Predat redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2014. godinu

poverenicaBeograd, 17. mart 2015. – Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić podnela je Narodnoj Skupštini Republike Srbije redovan godišnji izveštaj za 2014. godinu.

Izveštaj pokazuje da Poverenik i dalje najveći broj pritužbi dobija zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti, a zatim slede pritužbe koje za osnov diskriminacije imaju etničko poreklo, zdravstveno stanje, starosno doba, invaliditet i pol. Više od jedne trećine pritužbi tokom 2014. godine podneto je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na radnom mestu, a iza njih su pritužbe podnete zbog diskriminacije u postupcima pred organima javne vlasti, pružanju javnih usluga i korišćenju objekata i površina, u obrazovanju i stručnom osposobljavanju.

Najviše pritužbi podneto je protiv pravnih lica i državnih organa. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i dalje prima relativno veliki broj pritužbi koje se odnose na povrede zakona koje nisu u nadležnosti Poverenika, što pokazuje da građani još uvek ne razlikuju diskriminaciju od drugih nezakonitih postupanja i nisu u potpunosti upoznati sa ovlašćenjima Poverenika.

I ovaj peti redovni izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je evidentno da društvenu stvarnost u Srbiji obeležavaju duboko ukorenjeni i rašireni rodni, etnički i drugi stereotipi i predrasude i visok nivo socijalne distance prema pojedinim nacionalnim, verskim, seksualnim i drugim manjinama. To su ključne prepreke za uspostavljanje stvarne jednakosti i pune društvene uključenosti svih društvenih grupa i pojedinaca. Zato je, i pored relativno zadovoljavajućeg antidiskriminacionog pravnog okvira i brojnih aktivnosti na planu sprečavanja i suzbijanja diskriminacije, ova negativna i opasna društvena pojava još uvek široko rasprostranjena u Srbiji.