PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NIJE U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNOM OKUPLJANJU

Beograd, 7. oktobar 2021. godine

Organizacije okupljene oko platforme “Tri slobode” upozoravaju Narodnu skupštinu i javnost Srbije da Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri nije u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i međunarodnim standardima koji regulišu pravo na slobodu okupljanja. U trenutku dok se u Srbiji odvija veliki broj javnih rasprava o izmenama zakona koji utiču na vladavinu prava i ljudska prava u kojima je ostavljen veoma kratak rok za analizu propisa i slanje komentara, predlog Vlade Srbije koji ograničava pravo na javna okupljanja prošao je skoro neprimetno.

Članom 20. navedenog Predloga predviđeno je da jedinice lokalne samouprave odlučuju o održavanju onih okupljanja koja mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti indikartora buke. Dodatno, ostavljen je rok za prijavu ovakvih okupljanja od 20 dana. Jedinica lokalne samouprave, odlukom određuje ulice, delove ulica i naselja i druge lokacije namenjene za ovakva okupljanja. Ovo rešenje suprotno je Zakonu o javnom okupljanju koji propisuje da je rok za prijavu javnog okupljanja pet dana pre vremena određenog za početak okupljanja. Zakon o javnom okupljanju detaljno reguliše i mesto okupljanja, načine i uslove za ograničenje javnog okupljana, pa je tako mesto okupljanja svaki prostor koji je bez uslova ili pod istim uslovima, dostupan individualno neodređenom broju lica.

Uvođenje dodatnih obaveza za organizatore okupljanja prema jedinicima lokalne samouprave, kao i produženih rokova za prijavu okupljanja značajno otežava održavanje javnih okupljanja. Predlagač zakona u obrazloženju Predloga ne objašnjava koji je razlog postavljanja roka od 20 dana koji je izuzetno dugačak, naročito ako se ima u vidu predstojeća izborna kampanja u 2022. godini. Stavljanjem jedinicama lokalne samouprave u nadležnost mogućnost da odlučuju o održavanju ili neodržavanju javnih okupljanja koja potencijalno prekoračuju granicu buke, kao i mesta ovih javnih okupljanja ostavlja se prostor za zloupotrebu propisa o zaštiti od buke radi ograničavanja političkih skupova.

Pravdajući to zaštitom životne sredine, Predlog ograničava i mogućnost učesnika skupa da glasno prenesu svoju poruku, što znači da se ograničenja ne odnose samo na upotrebu ozvučenja već i bilo koji drugi način dizanja buke (uzvikivanje parola, lupanje u šerpe i slično.) Zakon ne pravi jasnu razliku između kulturnih i sportskih manifestacija i političkih skupova, te predviđa i oduzimanje predmeta izvršenja prekršaja (zvučnika, megafona, doboša i slično).

Zahtevamo da se navedeni član 20 Predloga zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini prilagodi Zakonu o javnom okupljanju u pogledu roka za prijavu skupa i mesta održavanja okupljanja.

Sloboda javnog okupljanja podrazumeva da su sva mirna okupljanja dozvoljena. Ograničenje okupljanja nije samo direktna zabrana nekog skupa, već i svako prekomerno i nepotrebno nametanje obaveza ogranizatorima skupa koje otežava organizovanje skupa. Donošenjem propisa koji je suprotan već postojećem Zakonu o javnom okupljanju stvara se kolizija pravnih normi koje idu na štetu slobodi javnog okupljanja kao jednog od osnovnih građanskih i političkih prava.

Platforma Tri slobode ima za cilj da doprinese demokratizaciji društva, izgradnji pravne države i aktivnom učešću građana kroz zaštitu i  promociju slobode udruživanja, okupljanja i informisanja.

 Platformu čine:
Autonomni ženski centar
Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Beogradski centar za ljudska prava
Catalyst Balkans
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Centar za praktičnu politiku
Građanske inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava
A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM
Nacionalna koalicija za decentralizaciju
Naša zadužbina
Novi optimizam
Partneri Srbija
Slavko Ćuruvija fondacija
Srbija u pokretu
Trag fondacija
Transparentnost Srbija