Predstavljanje izveštaja o praćenju Akcionog plana za sprovođenje Inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu

U okviru procesa praćenja Akcionog plana za sprovođenje Inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa predstavnicima organa i OCD koji čine radnu grupu , pripremilo je Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za prvih 6 meseci 2017. godine.

Sastanak na kome je izveštaj predstavljen održan je 27. juna 2017. godine u biblioteci Kuće ljudskih prava, u Beogradu. Sastanku je prisustvovalo 25 predstavnika/ca državnih organa I OCD koji direktno učestvuju u sprovođenju obaveza  Akcionog plana, ali i zainteresovani predstavnici drugih OCD.

Dragana Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samourave podsetila je da je ovaj Akcioni plan usvojen u novembru 2016. i da traje do juna 2018. godine.  Od ukupno 14 predviđenih obaveza do sada je u potpunosti realizovano 5,  6 obaveza je sprovedeno u znatnoj meri, 2 obaveze su realizovane više od 50%, a sprovođenje 2 obaveze nije još započeto. Ona je naglasila da jedinice lokalne samouprave još uvek nisu dovoljno upoznate sa postojanjem Inicijative POU, kao ni sa obavezama predviđenim Akcionim planom, ali i da pre svega OCD rade na promocije POU i započele su sa pružanjem podrške JLS za kreiranje lokalnih Akcionih planova.

Bojana Selaković, v.d.  Izvršne direktorke Građanskih inicijativa, izvestila je o realizaciji prve predviđene obaveze, tj. o izradi modela opisa poslova radnog mesta odnosno dela radnog mesta službenika zaduženog za saradnju sa civilnim  društvom u lokalnoj upravi. Iako je reč o preporučenom, a ne obavezujućem modelu dokumenta, pojedine LS su već izrazile interesovanje za uspostavljanje ove pozicije. Ona je izjavila da će GI u narednom periodu svakako pratiti sprovođenje ove obaveze u cilju unapređenja saradnje LS sa OCD.

 S tim u vezi , GI i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom će tokom septembra organizovati obuke za službenike javne uprave I predstavnike OCD u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Do kraja godine očekuju se Izmene i dopune Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Ispunjenjem ove obaveze bi se proces finansiranja udruženja iz budžeta države I JLS učinio transparentnijim tako što bi bilo uvedeno obavezno izveštavanje o rezultatima podržanih programa/projekta, ali i redovan monitoring i evaluacija od strane organa na čijem konkursu su program/projekti odabrani.