Predstavljeni glavni nalazi istraživanja „Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle“

Građanske inicijative (GI) u saradnji sa Civil Right Defenders (CRD) predstavile su glavne nalaze istraživanja „Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle“, u ponedeljak, 1. aprila 2019. godine, u 12h, u EU info centru.

Glavne nalaze istraživanja možete preuzeti ovde.

Bojana Selaković je pozdravila prisutne u EU info centru i zahvalila se prisutnim predstavnicima civilnog društva, novinarima i nastavnicima građanskog vaspitanja, od kojih su neki i učestvovali u ispitivanju stavova učenika, nastavnika i direktora škola. Ona je navela da je cilj ovog istraživanja bio da se proveri koliki uticaj građansko vaspitanje ima na stavove mladih i da li doprinosi njihovom boljem obrazovanju za demokratiju.

Kako je prošlo 18 godina od uvođenja građanskog vaspitanja u školski sistem naše zemlje, predmet ovog istraživanja je evaluativna analiza efekata predmeta Građansko vaspitanje (u daljem tekstu GV) i sticanje uvida u eventualne promene ovih efekata kroz poređenje sa rezultatima slične studije sprovedene deset godina ranije (2009. g.). U cilju obuhvatne analize statusa ovog predmeta i njegovih efekata na znanje i stavove učenika, podaci su prikupljeni iz različitih izvora, prvenstveno od samih učenika/ca završnih razreda srednjih škola, zatim nastavnika/ca GV, kao i direktora/ki škola u
kojima je istraživanje sprovođeno.

Predstavnici istraživačkog tima: dr Aleksandar Baucal, dr Tamara Džamonja Ignjatović, dr Zoran Pavlović i dr Kaja Damnjanović došli su do rezultata koji su pokazali da su učenici škola koje su učestvovale u istraživanju „malo zainteresovani za politička zbivanja i društveni angažman, kao i da su osrednje upoznati sa aktuelnim političkim zbivanjima i uglavnom se informišu putem interneta (75 odsto) i televizije (53 odsto)“.

Mladi su takođe u većoj meri „evroskeptici“, tako da na pitanje koliko je po njihovom mišljenju važno za Srbiju da postane članica EU „samo 11 odsto njih je rekao da im je vrlo mnogo važno, a 25 odsto je odgovorilo sa nimalo“.

Kada se govori o socijalnoj distanci prema pripadnicima drugih manjinskih grupa „ona generalno nije izražena, ali da ipak postoji prema Albancima (36 odsto), pripadnicima LGBT+ populacije (41 odsto) i osobama obolelim od side (40 odsto)“.

Kada se govori o njihovom poznavanju gradiva građanskog vaspitanja (GV), učenici su „najmanje ovladali pojmovima kao što su rasizam ili etnocentrizam, zatim delatnostima nekih međunarodnih organizacija, uloge građana u demokratskom društvu, dok su sa druge strane dobro ovladali temama kao što je podela vlasti“.

U poređenju sa rezultatima slične studije sprovedene 2009. godine, mladi su pokazali viši nivo znanja. Takođe, učenici su „uglavnom zadovoljni različitim aspektom nastave, kompetencijama nastavnika i atmosferom na času GV-a“. Dve trećine direktora smatra da bi GV trebalo da bude obavezni predmet, dok su nastavnici u najvećoj meri nezadovoljni nedostatkom udžbenika.

Za razliku od prethodne tri ispitane kategorije gde su stavovi uglavno bili pozitivni prema GV, kod opšte populacije stav prema tom predmetu je „umereno pozitivan i da ga 58 odsto ispitanika ocenjuje važnim, dok je obaveštenost građana Srbije o tome da je GV deo obrazovnog programa relativno visoka i iznosi 77 odsto“. Istraživanjem su uočeni problemi kao što je izostanak sistemske podrške tom predmetu, nepostojanje priručnika i nastavnih materijala, nedovoljna podrška nadležnog ministarstva, odnos drugih aktera obrazovnog procesa prema GV.

Istraživanjem je ispitano znanje učenika o GV i njihovim stavovima prema tom predmetu i demokratskim vrednostima, kao i stavovi nastavnika i direktora o istim pitanjima. Upitnicima su ispitani učenici, nastavnici i direktori srednjih škola na uzorku od 1073 učenika, 36 nastavnika i 20 direktora srednjih škola.

Stavove opšte populacije ispitala je IPSOS marketinška agencija na uzorku od 1076 punoletnih građana Srbije.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Odbrana ljudskih prava u učionicama“ podržanog od strane organizacije Civil rights defenders.