Predstavljeno istraživanje o ekonomskoj aktivnosti sektora

Beograd, 10.novembar, 2017.godine – Građanske inicijative, kao resursni centar TACSO za sve organizacije civilnog društva u Srbiji  i TACSO kancelarija, juče su predstavili rezultate istraživanja o ekonomskoj aktivnosti u civilnom društvu. U uvodnom delu, prisutnima su se obratili organizatori i Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, koji je podsetio na podršku koju ova kancelarija pruža u oblasti socijalnog preduzetništva u Srbiji, kao i o  pravnom okviru za bavljenje privrednom delatnošču.

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se sagleda realno stanje i potrebe OCDkoje se odnose na uspešnije obavljanje privredne delatnosti, ali i na ključne nedostatke u zakonskom okviru i praksi kada je u pitanju socijalno preduzetništvo, te ponudi preporuke za njihovo unapređenje.

Rezultate istraživanja preuzmite ovde: Istraživanje o ekonomskoj aktivnosti civilnog društva nov 2017 – GI

 

Rezultati istraživanja o ekonomskoj aktivnosti organizacija civilnog društva, prvo ovakve vrste kod nas, sproveo je TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa, u periodu avgust – novembar 2017. godine. Preko 700 OCD (udruženja, zadužbina i fondacija) koje su registrovane za obavljanje privredne delatnosti dalo je odgovore na pitanja o finansijskim kapacitetima i stabilnosti svojih organizacija (načinima finansiranja, broju zaposlenih) i uticaju obavljanja privredne delatnosti na njihov rad (ko podstiče, a šta otežava obavljanje privredne delatnosti; ko su najčešći korisnici/ce roba/usluga od privredne delatnosti; kako se formira njihova cene, a kako vrši promocija).