Prekršajni postupak – mogući ishodi

Prekršajni postupak -mogući ishodi

 

Kao sankcija za izvršen prekršaj mogu da ti budu izrečene novčana kazna, kazna zatvora, rad u javnom interesu i različite “zaštitne mere”: zabrana prilaska nekome ili nečemu, upravljanja motornim vozilom ili oduzimanje predmeta kojim je izvršen prekršaj. Za maloletnike su predviđene posebne, blaže, sankcije. Sud ih, na primer, može obavezati da se izvine, nadoknade štetu u okviru svojih mogućnosti ili da se učlane u neku sekciju u školi. Novčana kazna koju ne platiš u roku može da se pretvori u kaznu rada u javnom interesu, a obe mogu da se zamene i kaznom zatvora. Predviđene kazne sud može da te oslobodi, da je ublaži, ili da ti umesto nje izrekne samo opomenu. Sve ove kazne neko vreme ostaju zabeležene u bazi sankcija Ministarstva pravde, zajedno sa tvojim ličnim podacima. Za neplaćene novčane kazne postoji poseban registar.

Novčana kazna

U prekršajnom postupku postoje dve vrste novčanih kazni. Za neke prekršaje su kazne određene u fiksnom novčanom iznosu, i njih na licu mesta izdaje policajac koji primeti prekršaj. Takođe, postoje i prestupi kod kojih je propisan minimum i maksimum novčane kazne, a tačan iznos u konkretnom slučaju odmerava sud, uzimajući u obzir težinu i posledice prekršaja, raniju osuđivanost, kajanje koje pokažeš, kao i tvoje materijalno stanje. Kada se kažnjava pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu, kazne su drastično više.

Kada je za prekršaj predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, policajac će ti izdati prekršajni nalog u kome piše kolika je kazna i u kom roku moraš da je platiš. Važi pravilo da, ako je platiš u roku od osam dana, imaš obavezu da platiš samo polovinu iznosa iz naloga. Međutim, time prihvataš odgovornost za učinjen prekršaj i gubiš pravo da se žališ. Ako smatraš da kazna nije opravdana, imaš pravo da je osporavaš na sudu, ali imaj u vidu da ćeš, ako sud ne presudi u tvoju korist, pored kazne morati da platiš i sudske troškove. 

Ako to zatražiš, možeš da dobiješ dozvolu da novčanu kaznu platiš u ratama. Za to treba sudu da podneseš pismenu molbu, u kojoj treba da obrazložiš svoje materijalno stanje, i da o tome priložiš dokaze. Ukoliko sud nađe da je opravdana, a isplaćeni su troškovi postupka, rešenjem će odrediti način i rok plaćanja, koji ne može da bude duži od šest meseci. Na ovakvo rešenje nemaš pravo da se žališ. Međutim, ako rate uredno ne isplaćuješ, sud može rešenjem da opozove odluku o plaćanju u ratama, i da te obaveže da ostatak kazne platiš odjednom. Ni protiv ovakvog rešenja nemaš pravo žalbe.

U slučaju da sud proceni da je to primereno, umesto novčane kazne može da ti bude izrečena i samo opomena. 

Zamenjivanje neplaćene novčane kazne drugom kaznom

Ako novčanu kaznu ne platiš u roku koji piše u nalogu, sud može da donese rešenje da se ona zameni kaznom zatvora ili rada u javnom interesu. Princip pretvaranja je takav da se svakih “započetih” hiljadu dinara dugovanog iznosa pretvara u jedan dan zatvora, ili osam sati rada u javnom interesu. Maksimalna dužina zatvorske kazne je šezdeset dana, a kazne rada u javnom interesu trista šezdeset sati. Ukoliko je iznos koji duguješ toliki da ne može u potpunosti da se pretvori u kaznu zatvora ili drugu kaznu, ostatak će prinudno naplatiti preko izvršitelja.

I posle donošenja rešenja o pretvaranju u svakom trenutku možeš da se oslobodiš kazne, tako što ćeš uplatiti dugovani iznos na račun naznačen u nalogu. Ako si već počeo, ili počela, sa izdržavanjem zatvorske kazne ili radom u javnom interesu, bićeš u obavezi da isplatiš samo onaj deo iznosa koji još nisi odradio/odradila. 

Kazna zatvora

Za neke, teže, prekršaje, kao što su tuča ili vređanje službenog lica, je pored novčane predviđena i kazna zatvora. Kazna zatvora za prekršaj može da bude propisana zajedno sa novčanom kaznom, ili alternativno u odnosu na nju — u tom slučaju sudija bira da li će ti izreći nju ili novčanu kaznu. Čak i kada kazna zatvora nije propisana za neki prekršaj, sud može rešenjem njom da zameni izrečenu novčanu kaznu ukoliko je ne platiš u određenom roku. Maksimalna dužina trajanja zatvorske kazne je šezdeset dana — sve što preko toga duguješ će se prinudno naplatiti preko izvršitelja.

Rad u javnom interesu

Kada je zakonom za neki prekršaj kao sankcija propisan rad u javnom interesu, ili kada na vreme ne platiš novčanu kaznu, sud može da te obaveže da deo svog slobodnog vremena provedeš radeći u nekom preduzeću koje ne stvara profit — na primer, javnim komunalnim preduzećima, muzejima, pozorištima i bolnicama. Prilikom izricanja ove kazne, sud će uzeti u obzir vrstu izvršenog prekršaja, tvoj uzrast, fizičku sposobnost, obrazovanje i sklonosti. U skladu sa time, mogu da te zaduže da pereš gradske zidove, grabuljaš lišće, čistiš ulice, pomažeš u domovima za stare, ustanovama za nezbrinutu decu, Zavodu za lečenje bolesti zavisnosti… Radi se osam sati dnevno, u maksimalnom ukupnom trajanju od trista šezdeset časova. 

Ako izrečenu obavezu rada u javnom interesu ne ispuniš u potpunosti, sud će je zameniti kaznom zatvora, tako što ćeš za svakih započetih osam sati rada u javnom interesu koje ne obaviš provesti jedan dan u zatvoru.

Zaštitne i vaspitne mere

Pored kazni i opomena, sud može da ti izrekne i takozvane “zaštitne mere”, koje imaju za cilj da te spreče da ponoviš prekršaj. Tako, odlukom suda mogu da ti budu oduzeti predmeti koji su upotrebljeni, ili su bili namenjeni, za izvršenje prekršaja. Sudija će odrediti da li će se predmet koji ti oduzmu uništiti, prodati ili predati nekom državnom organu koji to zatraži. Dalje, ako nađe da je opravdano, može da ti zabrani da prilaziš određenim licima ili mestu gde je prekršaj izvršen. Takođe, za posebno teške prekršaje u saobraćaju može da ti se izrekne zabrana upravljanja motornim vozilom. Obe ove zabrane mogu da traju najviše godinu dana.

Za maloletnike su predviđene posebne sankcije, koje se zovu vaspitne mere. Mlađim maloletnicima — do šesnaeste godine — mogu da se izreknu samo ove sankcije, dok kod starijih maloletnika vaspitne mere mogu da budu praćene nekom drugom, strožom kaznom. Ako sud proceni da je to dovoljno, maloletniku može da uputi ukor, što je samo formalno upozorenje da ubuduće ne vrši prekršaje, ili, kao strožu meru može da mu odredi pojačan nadzor roditelja ili centra za socijalni rad. Pored ovoga, sud maloletniku može da nametne posebne obaveze — na primer, da se izvini, popravi štetu koju je prouzrokovao, izbegava društvo koje na njega negativno utiče, ili da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili nekih sekcija u školi

Oslobođenje od kazne, ublažavanje kazne i opomena

Ako je prekršaj učinjen u samoodbrani, ili kako bi se otklonila neka neposredna opasnost, može da se desi da te sud proglasi krivim, ali da ti ne izrekne nikakvu sankciju. Takođe, ukoliko skriviš prekršaj za koji je propisana samo novčana kazna, sud može da te oslobodi od plaćanja ako nadoknadiš štetu prouzrokovanu prekršajem pre nego što saznaš da se protiv tebe vodi postupak.

Kod lakših prekršaja, kod kojih postoji nizak nivo društvene opasnosti, može da se desi da ti kazna bude ublažena. Ovo znači da sudija može da te kazni blažom kaznom od one koja je inače propisana za taj prekršaj — da ti naloži da za prekršaj za koji je minimalna novčana kazna deset hiljada dinara platiš samo pet, da ti umesto obavezne kazne zatvora izrekne novčanu kaznu ili kaznu rada u javnom interesu, ili umesto propisane kazne zatvora i novčane kazne samo jednu od tih kazni.

Umesto novčane kazne, može da ti bude izrečena i samo opomena. Sud će to uraditi ako iz okolnosti slučaja proceni nema opasnosti da ćeš i ubuduće vršiti prekršaje. Samo opomenu sud može da ti izrekne i ako se prekršaj ogleda u tome što nisi ispunio ili ispunila neku obavezu, ili nanesenoj šteti, a pre donošenja presude ispuniš propisanu obavezu, ili nadoknadiš štetu koja je naneta. 

Posledice osude

Svaka kazna, zaštitna mera ili opomena koja ti bude izrečena za prekršaj će biti zabeležena u Jedinstvenom registru prekršajnih sankcija. Ako u međuvremenu ne učiniš novi prekršaj, tvoji podaci će posle određenog vremena biti obrisani iz ove baze. U registru, koji vodi Ministarstvo pravde, se beleže tvoji lični podaci, prekršaj za koji ti je sankcija izrečena i sud koji ju je izrekao. Pristup ovim podacima imate samo sudovi, policija, tužilaštvo i ti. Međutim, kada apliciraš za posao ili vizu, mogu da ti traže da podneseš uverenje o (ne)kažnjavanosti, koje policija izdaje na osnovu podataka iz ovog registra.

Podaci se iz registra brišu ako u roku od četiri godine od poslednje presude — bilo osnovne ili po žalbi, ako je takve presude bilo — ne učiniš novi prekršaj. Opomena koju ti sud izrekne umesto sankcije se takođe beleži u registar, a iz njega se briše ako novi prekršaj ne učiniš u roku od godinu dana. Zaštitna mera se neće brisati iz prekršajne evidencije dok se ne izvrši ili dok ne zastari.

Pored registra sankcija, postoji i registar neplaćenih novčanih kazni, u kome ćeš se nalaziti dok izrečenu novčanu kaznu u potpunosti ne platiš. Ranije je važilo pravilo da se licima koja se nalaze u ovom registru može uskratiti pravo na izdavanje vozačke dozvole i registracije, ali je krajem 2016. ova odredba zakona proglašena neustavnom.