Prekršajni postupak – na licu mesta

Prekršajni postupak – na licu mesta

 

Kada u šetnji ne počistiš za ljubimcem, ili se voziš bez vezanog pojasa, a tu je policajac koji to primeti, on može na licu mesta da ti napiše i uruči “kaznu”, koja se zapravo zove prekršajni nalog. Ako u roku od osam dana platiš polovinu iznosa, druga polovina ti se oprašta. U slučaju da, pak, smatraš da prekršaja nije bilo, u istom roku imaš pravo da predložiš da o tome odluči sud. Međutim, ako rok od osam dana prođe bez da si uradio, ili uradila, išta od toga — gubiš pravo da osporavaš svoju odgovornost, i moraćeš da platiš pun iznos kazne. Ako se desi da i tu zakasniš sa plaćanjem, postoji mogućnost da se novčana kazna pretvori u kaznu zatvora ili rada u javnom interesu.

Šta kada me policajac zatekne u vršenju prekršaja?

Ukoliko te policajac zatekne kako bacaš smeće van kante, telefoniraš dok voziš, ili činiš neki drugi prekršaj za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, ima pravo da ti na licu mesta izda prekršajni nalog, kojim ti nalaže da je platiš. U slučaju da je ‘u civilu’, pre toga ima obavezu da ti se predstavi i pokaže značku, a ako je uniformisan, to mora da uradi samo na tvoj izričit zahtev.

Kako bi uneo tvoje lične podatke u nalog, pitaće te da mu pokažeš ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument. Ako odbiješ to da uradiš, ili ako kod sebe nemaš dokumenta, može odmah da te odvede na saslušanje pred prekršajnog sudiju. Onda kada to nije moguće, moći će da te zadrži u stanici do saslušanja, a najduže dvadeset četiri sata. 

Policajac prekršajni nalog izdaje u tri primerka, od kojih original ide tebi. U njemu piše šta si tačno uradio, ili uradila, i u kom članu kog zakona je to propisano kao prekršaj. Kada ti preda nalog, zatražiće od tebe da ga potpišeš na za to predviđenom mestu, čime potvrđuješ da ti je uručen. Ovo možeš da odbiješ, u kom slučaju će on to zabeležiti u samom nalogu, ali će se svakako smatrati da si nalog primio, ili primila. Međutim, imaj u vidu da, ako želiš pred sudom da osporiš svoju odgovornost za prekršaj, to radiš tako što im pošalješ ili predaš potpisan prekršajni nalog — dakle, ako ga ne potpišeš i ne prihvatiš, sebi uskraćuješ to pravo. 

U prekršajnom nalogu će takođe pisati kolika je kazna, i u kom roku i kako moraš da je platiš. Rok za plaćanje kazne ne može da bude duži od petnaest dana. Ako požuriš, pa u roku od osam dana od prijema naloga platiš polovinu iznosa, druga polovina ti se oprašta. Međutim, time prihvataš odgovornost za prekršaj i gubiš pravo na svaku dalju žalbu — ako želiš da osporiš bilo šta navedeno u nalogu, u istom roku moraš da podneseš zahtev za pokretanje postupka pred prekršajnim sudom.

Ako, pak, ne platiš pun iznos kazne u roku koji piše u nalogu, postoji mogućnost da se novčana kazna pretvori u kaznu zatvora, ili kaznu rada u javnom interesu. Princip pretvaranja je takav da se svakih “započetih” hiljadu dinara dugovanog iznosa pretvara u jedan dan zatvora, ili osam sati rada u javnom interesu. “Započetih” znači da novčanoj kazni od, na primer, 999 dinara, odgovara jedan dan zatvora, a kazni od 1001 dinara već dva. O pretvaranju odlučuje sud, i o svojoj odluci će te obavestiti rešenjem, koje će ti poslati na kućnu adresu. Na ovakvo rešenje imaš pravo da izjaviš prigovor u roku od tri dana. Međutim, čak i ako tvoj prigovor ne bude usvojen, i posle donošenja rešenja možeš da se oslobodiš ostatka ili celokupne kazne — tako što ćeš uplatiti dugovani iznos na račun naznačen u nalogu.

Šta ako mi policajac napiše kaznu, a ja mislim da nije u pravu?

Ukoliko smatraš da nije bilo prekršaja, ili ako postoje neke druge okolnosti koje želiš da izneseš ili raspraviš, možeš da podneseš zahtev za sudsko odlučivanje, i zatražiš da predstaviš svoju odbranu i dokaze prekršajnom sudiji. Imaj u vidu da ćeš, u slučaju da izgubiš spor, morati da, pored kazne, platiš i troškove sudskog postupka. 

O ovoj svojoj nameri moraš da obavestiš sud u roku od osam dana. Ako policajcu prilikom izdavanja prekršajnog naloga izjaviš da ćeš želeti da ga osporiš pred sudom, on već tada može da ti zakaže termin pretresa, i da datum zabeleži u nalogu. U slučaju da se u zakazanom terminu ne pojaviš, a ne opravdaš svoj izostanak, smatraće se kao da je tvoj zahtev povučen.

Sudsko odlučivanje zahtevaš tako što potpisan prekršajni nalog pošalješ, ili lično odneseš, u nadležni prekršajni sud, čime se smatra da si podneo ili podnela zahtev da se pred tim sudom odlučuje o tvojoj krivici. Ako lično predaješ nalog, sud može ili odmah da te sasluša, ili da ti zakaže suđenje za neki kasniji datum. Ukoliko ga šalješ poštom, u pošiljci možeš da priložiš i svoju pismenu odbranu i da predložiš dokaze za koje želiš da se iznesu u postupku.

Kada zahtev podneseš posle roka, ili ako nije potpisan, sud će ga odbaciti. Na ovakvu odluku imaš mogućnost da se žališ u roku od još osam dana. Ako sud ne odbaci tvoj zahtev, doneće rešenje, kojim zvanično započinje prekršajni postupak.