PRIČE KOJE NAS INSPIRIŠU – Sačuvati porodicu na okupu

Forum mladih sa invaliditetom zalaže se za ravnopravan tretman svih članova društva i u skladu sa tim svaki dan radi na unapređivanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, bez obzira na uzrast.

Projekat na koji su  najviše ponosni je „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice – za život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama“, koji je podržala Evropska unija, a u okviru projekta Otvoreni zagrljaj.

Radnim angažovanjem osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama pospešuje se  kvalitet života, ne samo pojedinaca, već se osnažuju njihove porodice. Osim toga, uslugom porodičnog savetnika pruža se podrška porodicama koje imaju članove sa poteškoćama, ali i  promovišu prava. “Vrlo smo posvećeni kreiranju preporuka za javne politike koje su bazirane na oceni stanja i analizi mogućnosti za nezavisan život osoba sa invaliditetom u zajednici, kao preduslova deinstitucionalizacije” ističu iz Foruma.

U okviru ovog projekta kreirana je nova usluga socijalne zaštite „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“ na koju su posebno ponosni. Porodični savetnik je inovativna  usluga koja za osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom, bez obzira da li se radi o porodici sa detetom sa razvojnim teškoćama ili o porodici koja ima odraslog člana sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

                   

Porodica koja ima člana sa invaliditetom, bilo da se radi o detetu, mladoj ili odrasloj osobi sa invaliditetom, suočava se sa izvorima stresa i nedaćama koji destabilizuju porodični i roditeljski sistem i mogu dovesti do različitih oblika neadekvatnog funkcionisanja porodice  – porodica nije u mogućnosti da na adekvatan način brine o svom članu sa invaliditetom, o sebi samoj, te može doći do neadekvatnog i nepodsticajnog odnosa prema članu sa invaliditetom i do njegovog izmeštanja iz porodice. Porodica takođe može razviti neadekvatan odnos prema svom članu sa invaliditetom i nakon njegovog izmeštanja, te neće biti u mogućnosti da sa njim održava kvalitetan odnos, niti će biti spremna da, nakon sopstvenog osnaživanja, ponovo prihvati svog člana sa invaliditetom.

Usluga je usmerena na odrasle članove porodice, nosioce porodične brige i nege – roditelje deteta ili odrasle osobe sa invaliditetom, ili na druge bliske članove porodice. Ona pre svega jača njihove kapacitete za prevazilaženje specifičnog stresa usled suočavanja sa invalidnošću člana porodice i razvija kapacitet za uspostavljanje adekvatnog odnosa i stava prema članu sa invaliditetom, omogućavajući mu podršku, prihvatanje i podsticaj razvoju.

Uslugu je u 2015. godini koristilo 25 porodica iz 14 gradova/opština u Srbiji, čiji su članovi sa invaliditetom u riziku da budu smešteni u ustanovu zatvorenog tipa ili se već nalaze u nekoj od ustanova socijalne zaštite. Usluga je realizovana u trajanju od 3 meseca, a pružana je od strane 25 „Porodičnih savetnika“ – profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite koji su prethodno uspešno završili petodnevni program obuke u ovoj organizaciji.

Usluga je pružana i u 2016. godini, koristilo je 30 porodica iz 9 gradova/opština, a realizovana je u trajanju od 6 meseci.

“Naša želja je da doprinesemo društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta” navode u Forumu.

Za više informacija o Forumu mladih sa invaliditetom i njihovim aktivnostima možete posetiti njihov sajt.

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.