Pristup uslugama tokom pandemije, sa posebnim fokusom na marginalizovane grupe

Beograd, 29. april 2022-

Kosovska fondacija za civilno društvo organizovala je regionalni forum 29. aprila 2022. godine sa temom: „Pristup uslugama tokom pandemije, sa posebnim fokusom na marginalizovane grupe“. Cilj ovog događaja bio je da se razgovara o uticaju pandemije na marginalizovane grupe, ulozi organizacija civilnog društva i vladinom odgovoru na pandemiju. Što je najvažnije, razumeti kako su vladine politike i OCD utecale na svakodnevni život građana iz ugroženih grupa.

Tema prve panel diskusije bila je “Nesrazmeran uticaj pandemije COVID-19 na marginalizirane grupe i odgovor vlade”. Ova diskusija se fokusirala na nesrazmeran uticaj na marginalizovane grupe i najugroženije grupe/zajednice tokom pandemije COVID-19. Štaviše, diskusija se fokusirala na odgovor vlade i vrstu pomoći koju je vlada pružala marginalizovanim grupama. Poslednji deo diskusije bio je orijentisan na ulogu OCD i njihov uticaj. Posebno, diskusija je imala poseban fokus na saradnji i komunikaciji između OCD i vlade.

Druga i poslednja panel diskusija bila je fokusirana na: „Napori zagovaranja civilnog društva da se poboljša pristup obrazovanju za marginalizirane grupe tokom pandemije COVID-19“. Ova diskusija je bila fokusirana na osnovno i srednje obrazovanje u marginalizovanim zajednicama. Konkretno, diskusija se fokusirala na online školovanje i potrebe dece. Štaviše, panelisti su elaborirali ulogu OCD u poboljšanju pristupa obrazovanju za marginalizovane grupe, konkretno, njihove kampanje prikupljanja sredstava za kupovinu tehnološke opreme za onlajn školovanje.