Snažno civilno društvo – ključna komponenta za demokratski sistem

EU flagBeograd, 13.novembar, 2015.godine – U izveštaju za 2015.godinu kojim je Evropska komisija ocenila napredak Srbije, objavljenom u utorak, 10.novembra,  u delu koji se tiče civilnog društva, između ostalog, stoji:

Napravljeni su određeni pomaci u unapređenju saradnje između države (vlade) i organizacija civilnog društva (OCD).

Međutim, moraju se preduzeti dodatne mere kako bi se osigurao transparentan dijalog između OCD i drugih državnih institucija. Osnaženo civilno društvo predstavlja ključnu komponentu i od krucijalnog je značaja za svaki demokratski sistem i kao takvo, treba biti prepoznato i uvažavano od strane državnih institucija. OCD i zaštitnici ljudskih prava, igraju ključnu ulogu u podizanju svesti o građanskim i političkim pravima, u atmosferi koja najčešće nije otvorena i neprijateljski je nastrojena prema kritici.

Civilno društvo nastavlja da raste, posebno na lokalnom nivou.  Tokom meseca maja, Premijer vlade Republike Srbije, pokrenuo je inicijativu organizovanja sastanaka sa predstavnicima/cama vodećih OCD. Saradnja između vlade i civilnog društva  se i dalje mora unapređivati, a potrebni su i mehanizmi koji obezbeđuju transparentan dijalog sa OCD. Vlast je uključila organizacije civilnog društva u procese pristupanja. Međutim, učešće civilnog sektora u kreiranju politika je i dalje na ad hoc  nivou, što onemogućava potpuno iskorišćenje potencijala ovog sektora. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pokrenula je veliki broj inicijativa i projekata. Direktorka Kancelarije sa saradnju sa civilnim društvom je podnela ostavku u martu mesecu,  a na njeno mesto još uvek niko nije imenovan. Nacionalna Strategija za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva 2015-2019 je pripremljena sa  širokim učešćem civilnog društva. Mehanizmi koji osiguravaju transparentno finansiranje OCD, moraju imati svoje mesto. Zakoni Republike Srbije, npr. oni koji se tiču poreskih pravila, ne ohrabruju privatne donacije organizacijama civilnog društva. Zakon o volontiranju nije značajno uticao na povećanje volontiranja i volonterskog rada, dok Zakon o socijalnoj zaštiti  čeka na potpunu implementaciju u pogledu  prepoznavanja  OCD kao pružao usluga socijalne zaštite.”

Građanske inicijative u okviru TACSO programa šalju redovne izveštaje o uključivanju civilnog sektora u društvene procese, kao i stanju u oblastima slobode izražavanja i slobode udruživanja.

Celokupan izveštaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.