Transparentno finansiranje u Srbiji – analize i preporuke

Screenshot_3 gi logo sajt

U okviru napora za jačanje kapaciteta za monitoring i zagovaranje u oblastima od značaja za rad civilnog društva, predviđenim Matricom za praćenje podsticajnog okruženja i Smernicama EU za podršku civilnom društvu i zemljama proširenja 2014-2020., Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i Građanske inicijative podržale su dve organizacijekoje su razvile predloge politika u oblasti transparentnog finansiranja u Srbiji, u okviru poziva Balkanskog fonad za javne politike (BPPF).

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis objavio je analizu pod nazivom Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije, a Centar za razvoj neprofitnog sektora objavio je analizu Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481, dotacija za nevladine organizacije

Analize su urađene u okviru sledećih projekata, koji su trajali od juna do novembra 2015.godine i obuhvatili 8 gradova/ opština i više desetina predstavnika organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava.

“Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije” koji su sproveli su Centar za razvoj demokratskog društva Europolis. Cilj projekta je povećanje transparentnosti raspodele javnih sredstava namenjenih lokalnim udruženjima i organizacijama, kao i njihovo efikasnije i svrsishodnije trošenje.

Projekat “Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481” sproveli su Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika. Cilj projekta je povećanje transparentnosti prilikom korišćenja javnih sredstava, ukazivanjem na slabe tačke sistema i predlaganjem rešenja zalaganjem kroz javne politike.

Analize stanja i preporuke za unapređenje načina i transparentnosti raspodele budžetskih sredstava možete preuzeti ovde:

Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481, dotacija za nevladine organizacije Linija 481 - ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije - analiza i preporuke

 

Projekte finansira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.

This EU flagproject is funded by the European Union, through the EU BTD logoInstrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)