Transparentno finansiranje u Srbiji – Okrugli stolovi u Pančevu i Somboru

Screenshot_3 gi logo sajt

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i njene članice, u okviru napora za jačanje kapaciteta udruženja građana i civilnog društva za monitoring i zagovaranje u oblastima od značaja za rad civilnog društva, predviđenim Matricom za praćenje podsticajnog okruženja i Smernicama EU za podršku civilnom društvu i zemljama proširenja 2014-2020objavile su u aprilu ove godine poziv za organizacije iz regiona za razvijanje predloga politika u sledećim oblastima:

  1. Transparentno finansiranje u Srbiji – potreba za diverzifikacijom budžetske linije 481
  2. Transparentno finansiranje u Srbiji – praćenje i evaluacija doniranih sredstava
  3. Razvijanje mehanizma za direktno, suštinsko i blagovremeno uključivanje OCD u procese donošenja propisa
  4. Implementacija preporuka nezavisnih institucija u oblasti slobode okupljanja, izražavanja i informisanja, od strane javne uprave

Organizacije, izabrane na konkursu, u oblasti pod brojevima 1 i 2, sprovode dva projekta.

Nakon održanog Okruglog stola u Šapcu, Centar za razvoj demokratskog društva Europolis, održaće u petak, 20.novembra, Okrugli sto na temu monitoringa (praćenja) i evaluacije (utvrđivanja uspešnosti) lokalnih projekata podržanih od strane Grada Pančeva koji će biti održan u petak 20. novembra 2015. godine u Maloj sali Gradske uprave, ulica Trg kralјa Petra I 2-4, sa početkom u 14.00h za sve zainteresovane građane, predstavnike udruženja građana (organizacija) i medija.

 

Projekat “Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije” sprovode Centar za razvoj demokratskog društva Europolis,  u saradnji sa gradskom upravom Šapca. Cilj projekta je povećanje transparentnosti raspodele javnih sredstava namenjenih lokalnim udruženjima i organizacijama, kao i njihovo efikasnije i svrsishodnije trošenje.

Kako unaprediti proces praćenja realizacije projektnih aktivnosti podržanih iz lokalnog budžeta? Kako bolje planirati sredstva za buduće programe i projekte? Kako do boljeg pružanja usluga građanima od strane udruženja i organizacija? Kako do efikasnijeg i svrsishodnijeg trošenja budžetskih sredstava namenjenih za lokalne projekte? kako povećati nivo informisanosti građana o realizovanim projektima lokalnih udruženja i organizacija? – biće teme ovog okruglog stola.

logo CDD Europolis ŠabacU Šapcu, Okrugli sto organizuju Centar za razvoj demokratskog društva Europolis,  u saradnji sa gradskom upravom Grada Pančeva i Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Diskusiju otvara Dane Pribić.

Takođe, u petak 13.novembra, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika održao je Okrugli sto u Somboru, na temu  “Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“ u Kancelariji za mlade.

logo CRNPSU Somboru, Okrugli sto organizuju Centar za razvoj neprofitnog sektora i CenCentar za istraživanje javnih politika logotar za istraživanje javnih politika, a u uvodnom izlaganju govorili su predstavnici ovih organizacija Tanja Jakobi i Aleksandar Bratković. Moderator će biti Zoran M. Marković

 Projekat “Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481” sprovode Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika Cilj projekta je povećanje transparentnosti prilikom korišćenja javnih sredstava, ukazivanjem na slabe tačke sistema i predlaganjem rešenja zalaganjem kroz javne politike.

Dotacije iz republičkog budžeta za nevladin sektor izazivaju sumljičavost građana, koji uglavnom misle da previše novca odlazi na udruženja građana. Paradoks je da iz ove budžetske linije veoma malo novca ide nevladinim organizacijama. Istraživanjem budžetske linije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, došli smo do podataka da se na republičkom nivou za organizacije civilnog društva izdvaja samo 39% ukupnih sredstava, dok se za sportske klubove izdvaja 30%, parlamentarne stranke 18%, verske zajednice 12% novca. Slični procenti javljaju se i na lokalnom nivou. Zašto veći deo opredeljenih sredstava odlazi za korisnike budžeta, koji nisu u obavezi da za traženi novac apliciraju projektima i opravdaju utrošeno? Kako obezbediti da se sredstva sa budžetske linije 481 izdvajaju prema stvarnim potrebama građana? Da li je rešenje u programskom budžetiranju, uvođenju obaveze monitoringa i evaluacije, uspostavljanju jasnih mehanizama za praćenje tokova novca, edukaciji zaposlenih u lokalnim samoupravama zaduženih za liniju 481? Pitanja je puno, a do predloga rešenja možemo doći u zajedničkoj diskusiji ukoliko nam se pridružite na okruglom stolu. Dobrodošli su svi zainteresovani građani, predstavnici civilnog društva, medija i lokalne samouprave, kako bismo potvrdili važnost javne rasprave oko trošenja javnih sredstava.

Projekte finansira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.

This EU flagproject is funded by the European Union, through the EU BTD logoInstrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)