Tražimo MladGrad – OMLADINSKU PRESTONICU SRBIJE!

Nagrada MLADGRAD ustanovljena je 2010. godine od strane udruženja Građanske inicijative. Cilj nagrade je da se oda priznanje za ukupan doprinos lokalnih samouprava unapređenju položaja mladih na lokalu I taj doprinos načini vidljivim široj javnosti. Pored toga, nagrada ima za cilj i da podstakne lokalne samouprave da učine više na unapređenju položaja mladih.

  1. godine žiri je dodelio priznanja u sledećim kategorijama:
  • Nagrada za lokalnu samoupravu za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;
  • Nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor omladinskoj inicijativi u lokalnoj zajednici;
  • Nagrada za medij koji je najviše doprineo unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;

2016. godine, Građanske inicijative su dodelu MladGrada prepustili Krovnoj organizaciji mladih Srbije.

MLADGRAD je sada priznanje koje od 2017. godine Krovna organizacija mladih Srbije dodeljuje 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih,  jednom gradu* za doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici.

*Konzorcijum sastavljen od obavezno: jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, saveta za mlade, minimum 2 udruženja građana (organizacije mladih i organizacije za mlade) i dodatno: privatnih subjekata, javnih institucija, neformalnih grupa mladih.

Kako je nagrada MladGrad i do sada uživala određen prestiž u civilnom sektoru, laureati njenim dobijanjem stiču kredibilitet kod potencijalnih donatora. Sa druge strane, dobijaju podršku od partnera koji učestvuju u dodeli nagrade u sferi unapređenja života mladih u odabranoj prestonici. Dodela naredne nagrade vršiće se u odabranom gradu uz pomoć ovogodišnjih partnera.Cilj MLADGRAD priznanja: Cilj dodele priznanja jeste pružanje podrške lokalnim zajednicama u radu sa mladima. Odavanje priznanja, promocija i širenje priče o uspešnim primerima u radu sa mladima – a sve u cilju stavljanja pitanja položaja mladih visoko na dnevni red svih organizacija, institucija, političkih partija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Priznanje doprinosi decentralizaciji omladinske politike i stavljanje u fokus uspešnih primera iz cele Srbije.

Preduslovi/eliminacioni kriterijumi

  • Aplikant – konzorcijum (sporazum o saradnju): JLS/KZM, udruženje mladih/udruženje za mlade (broj udruženja proporcionalan broju stanovnika/mladih), oformljen Savet za mlade
  • Postoji Lokalni akcioni plan (LAP) za mlade
  • Postoji budžet namenjen ostvarivanju ciljeva LAP za mlade
  • Postojanje javnog konkursa za finansiranje programa/projekata omladinskih organizacija/neformalnih grupa

Bodove je moguće skupiti  na sledeći način:

Odnosi se na: Redni broj Kriterijum Broj bodova Izvori verifikacije
Jedinica lokalne samouprave

 

Jedinica lokalne samouprave

1.1. JLS ima izabrano lice zaduženo za mlade 4  Dostaviti odluku o izabranom licu
Utvrđena budžetska sredstva za finansiranje KzM, kluba, sprovođenje LAP:
1.2. Procenat ovih sredstava u odnosu na ukupan budžet JLS 2  Dostaviti budžet
1.3. Raspodela sredstava u prethodnoj budžetskoj godini za realizaciju LAP-a (procentualno) 1  Dostaviti budžet
1.4. Mladi su prepoznati i kroz druge LAP i Strategije (socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja i sl) 2  Dostaviti LAP
1.5. Planirane mere i sredstva za uključivanje mladih iz društveno osetljivih grupa u lokalnom akcionom planu za mlade 1  Dostaviti LAP
1.6. JLS obezbedila prostor za KZM i OK 2  Dostaviti u narativnom obliku
Grad ustupa javne površine i javni prostor mladima na korišćenje i sprovođenje programa i projekata iz oblastima omladinske politike:
1.7. Postoji procedura za dodelu prostora koja je vidljiva i dostupna 1  Dostaviti proceduru
1.8. Postoji konkurs za dodelu prostora koji je vidljiv i dostupan 1  Dostaviti primer konkursa
1.9. Mladi su uključeni u različita radna tela JLS (saveti, radne grupe…) 4  Dostaviti u narativnom obliku/ odluku o imenovanju u savet/grupu
1.10. Lokalne samouprave uključuju organizacije mladih i KzM u javnu raspravu o budžetu 1  Dostaviti u narativnom obliku
1.11. U lokalnoj zajednici postoje dodatni programi za mlade koje organizuju druge institucije/udruženja (škole, organizacije, PKS…) 3  Dostaviti plan i program
1.12. Broj ostvarenih partnerstava sa udruženjima mladih i za mlade u odnosu na ukupan broj organizacija (odnosi se na konzorcijum):
*<10% – 0, 10-30% – 1, 30-50% – 2, >50% – 3 boda.
3  Dostaviti ugovore o partnerstvu
1.13. Broj mladih uključenih u donošenje odluka 2  Izveštaji o održanim javnim raspravama ili konsultacijama
1.14. Postoji odgovarajući prostor koji udruženja mladih i udruženja za mlade koriste: 4  Dostaviti u narativnom obliku/ odluka o ustupanju prostora
1.15. Broj uključenih mladih u odnosu na ukupan broj mladih kroz aktivnosti konzorcijuma 2  Dostaviti specifikaciju aktivnosti sa brojem uključenih mladih
1.16. Broj sprovedenih programa i projekata (prema definicijama iz Rečnika omladinske politike koji možete pronaćiovde) za mlade u prethodnoj godini u odnosu na celi konzorcijum 4  Dostaviti u narativnom obliku: popis  programa i projekata
Lokalna zajednica podržava unapređenje položaja mladih:
1.17. Broj društveno odgovornih preduzeća (obrazložiti) 1  Dostaviti u narativnom obliku
Postoje programi stimulacije zapošljavanja mladih
1.18. Mladi imaju mogućnost plaćenih praksi 1  Dostaviti u narativnom obliku/Konkurs za prakse
1.19. Postoje podsticajne mere za preduzetništvo mladih 1  Dostaviti  odgovarajuću odluku JLS
Savet za mlade Savet za mlade funkcioniše:
2.1. Minimum ⅓ članova/ica je iz populacija mladih 3  Dostaviti specifikaciju članstva
2.2. Savet se redovno sastaje prema svom pravilniku (neophodno dostaviti pravilnik) 2  Dostaviti pravilnik i zapisnike sa sastanaka
2.3. Postoji transparentan izveštaj rada Saveta za mlade 2  Dostaviti izveštaj
Kancelarija za mlade 3.1. KZM ima koordinatora/ku sa sistematizovanim radnim mestom 4  Dostaviti izjavu o broju zaposlenih i sistematizaciju radnog mesta
3.2. Broj osoba zaposlenih u KZM (i u odnosu na ukupan broj mladih) 2  Dostaviti izjavu o broju zaposlenih
3.3. Da li su u pitanju (sertifikovani) omladinski radnici? 1  Dostaviti akreditaciju NAPOR-a
3.4. Godišnji program KZM* Programi imaju više od 3 tematske celine kojima se osnažuju mladi – 2 boda, programi su inkluzivni – 1 bod 3  Dostaviti godišnji program
3.5. Broj raspoloživih servisa podrške za ravnopravno učešće mladih iz društveno osetljivih grupa – mogućnost prevoza mladih iz ruralnih sredina, personalni ili vršnjački asistenti, vršnjačko mentorstvo, prilagođeni radni materijal za osobe sa oštećenjem vida, uklanjanje jezičkih barijera za mlade koji ne govore srpski jezik 2  Dostaviti u narativnom obliku
3.6. Prostor je prilagođen osobama sa hendikepom 1  Dostaviti u narativnom obliku
3.7. Postojanje procedura za sprečavanje diskriminatornog ponašanja zaposlenih, aktivista, volontera i korisnika 1  Dostaviti proceduru
3.8. Ukupan broj mladih koji je učestvovao u aktivnostima KZM tokom 2016 (ili 2017) 2 Dostaviti specifikaciju aktivnosti i broja učesnika/ca
3.9. KZM obezbeđuje podršku (ne samo finansijsku) neformalnim omladinskim grupama ili inicijativama 2 Dostaviti u narativnom obliku
Omladinski klub Otvoren je omladinski klub u gradu:
4.1. Omladinski klub udruženja i mladi koriste bez naknade za sprovođenje programa, projekata i aktivnosti iz oblasti omladinske politke, kao i učestvovanje na istima 4  Dostaviti u narativnom obliku/ Odluku o korišćenju
4.2. Broj zaposlenih u OK. 2  Dostaviti izjavu o broju zaposlenih
4.3. Da li su zaposleni (sertifikovani) omladinski radnici? 1  Dostaviti sertifikat NAPOR-a
4.4. Broj korisnika OK (i u odnosu na ukupan broj mladih) 3  Dostaviti specifikaciju
4.5. Godišnji program OK (raznovrsnost aktivnosti i njihova prilagođenost temama od interesa za mlade) 4  Dostaviti godišnji program
4.6. Prostor zadovoljava standarde rada (mokri čvor, tekuća voda, ventilacija, PP aparat, prirodno osvetljenje, lak pristup, zabrana zloupotrebe PAS…) 2  Dostaviti u narativnom obliku
4.7. Prostor je prilagođen osobama sa hendikepom 1  Dostaviti u narativnom obliku
4.8. Broj raspoloživih servisa podrške za ravnopravno učešće mladih iz društveno osetljivih grupa – mogućnost prevoza mladih iz ruralnih sredina, personalni ili vršnjački asistenti, vršnjačko mentorstvo, prilagođeni radni materijal za osobe sa oštećenjem vida, uklanjanje jezičkih barijera za mlade koji ne govore srpski jezik 2  Dostaviti u narativnom obliku
 

 

 

 

 

 

 

 

Udruženja mladih i za mlade*

5.1. Postojanje procedura za sprečavanje diskriminatornog ponašanja zaposlenih, aktivista, volontera i korisnika 1  Dostaviti proceduru
5.2. Inkluzivna praksa u organizovanju omladinskih aktivnosti udruženja – broj mladih iz društveno osetljivih grupa koji učestvuju u radu i aktivnostima udruženja, afirmativne mere za mlade iz društveno osetljivih grupa 2  Dostaviti u narativnom obliku
5.3. Kapaciteti udruženja (broj zaposlenih (ugovor o radu), prostor…)* Udruženje ima svoj prostor -1, udruženje ima zaposlene  1 bod 2  Dostaviti u narativnom obliku zajedno sa izjavom o broju zaposlenih
5.4. Godine postojanja udruženja*udruženje postoji više od 5 godina 1  Kopija rešenja o osnivanju
5.5. Program rada udruženja*Postoji -1, program sadrži više tematskih celina kojima se osnažuju mladi (1-3 -1 bod, više od 3 -2 boda) 3  Dostaviti program rada
5.6. Zadovoljeni su standardi rada (udruženje ima akreditaciju NAPOR-a) 1  Dostaviti potvrdu o akreditaciji NAPOR-a
5.7. Udruženje sarađuje sa neformalnim omladinskim grupama ili inicijativama Dostaviti u narativnom obliku

*Svako udruženje se boduje na osnovu ovih kriterijuma ponaosob

**Gde god je moguće, potkrepiti izvore verifikacije linkom ka određenom konkursu/dokumentu i sl.

VAŽNO: Svesni da ovi kriterijumi i njihovo ispunjenje podrazumevaju željenu, a ne stvarnu situaciju, konzorcijum nikako ne mora ispuniti sve kriterijume, osim eliminacionih. Ostali bodovi se akumulativno skupljaju, te zbog toga ohrabrujemo gradove da se prijave iako ne ispunjavaju sve/većinu kriterijuma.

Prijave se dostavljaju elektronski sa potpisanom izjavom o tačnosti dostavljenih podataka (Prilog 1). Svi narativni dokumenti dostavljaju se u naznačenom obrascu (Prilog 2).

Svaki dostavljeni dokument obeležiti brojem kriterijuma pod kojim se nalazi u tabeli i naziv grada koji konkuriše u naslovu dokumenta (npr. 4-8 Niš).

Prijave slati na konkurs@koms.rs do 1. avgusta 2017. godine u 23:59. Kandidati će o izboru biti obavešteni do 4. avgusta. Svečana dodela nagrade biće izvršena u okviru proslave Dana mladih, 12. avgusta.

Za sva pitanja pisati na maja.galovic@koms.rs.