Učestvujte u konsultativnom procesu za praćenje napretka u odnosu države i društva

TACSOPozivamo Vas da učestvujete u konsultativnom procesu za praćenje napretka u odnosu države i civilnog društva u Srbiji prema EU Smernicama za podršku civilnom društvu u IPA zemljama za period 2014-2020. godine
Napredak će se pratiti na osnovu sledećih dokumenata:
1) Nacionalni targeti za Srbiju 2014-2020 prema Okviru za monitoring i evaluaciju predloženih rezultatata
2) “Semafor” dokument za Srbiju
3) Godišnji Monitoring plan za Srbiju sa izvorima verifikacije i očekivanim troškovima
Na sledećoj stranici dostupni su predlozi navedenih dokumenata i uputstvo za dostavljanje komentara. Mišljenja i sugestije što većeg broja organizacija civilnog društva poželjni su radi obezbeđivanja široke participativnosti procesa.
Napominjemo da će se na osnovu nalaza Monitoring plana za Srbiju procenjivati napredak Republike Srbije u oblasti saradnje sa civilnim društvom, kao jedan od bitnih elemanata Izveštaja o napretku u procesu evropskih integracija.
Građanske inicijative, kao članica Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN) i vodeća organizacija konzorcijuma TACSO Resurs centar Srbija dale su doprinos u izradi nacrta ovih dokumenata, na osnovu dosadašenjeg iskustva u aktivnostima izgradnje kapaciteta civilnog sektora i jačanja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.
Rok za dostavljanje komentara je 22. april 2015. godine.