12 Dec Udruženja građana: Sužavanje prostora za delovanje 2014-2018.

Preuzmite analizu “Udruženja građana: Sužavanje prostora za delovanje, Srbija 2014-2018.”

 

Analiza je urađena sa ciljem da na sistemski način i kroz primere iz prakse opiše prostor za delovanje civilnog društva u Srbiji u poslednjih 5 godina. Ove godine, prvi put nakon demokratskih promena 5. oktobra 2000, zabeleženo je značajno derogiranje pravnog okvira za rad civilnog društva kroz usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a nove pretnje pojavljuju se u vidu Prednacrta Građanskog zakonika i mogućih mera u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Analiza se bavi osnovnim slobodama neophodnim za nesmetan rad organizacija civilnog društva – slobodom izražavanja i slobodom okupljanja. U Analizi su predstavljeni i nedostaci i problemi koji se odnose na učešće građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka, institut simuliranih javnih rasprava, nova rešenja koja donosi nedavno usvojeni Zakon o lobiranju, kao i opasnosti koje donose najavljene promene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U ovom periodu uočen je i porast broja fizičkih napada na aktiviste, napada na imovinu, pretnji i pritisaka na članove udruženja građana, kao i kampanja protiv civilnog društva, humanitarnih fondacija i građanskih pokreta u medijima, koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu udruživanja. Poseban deo predstavlja analiza paralelnog civilnog sektora – vladinih udruženja građana koja se koriste za koruptivne radnje i davanje legitimiteta procesima koji se sprovode bez učešća javnosti.

Građanske inicijative ovu analizu predstavile su na Međunarodni dan ljudskih prava i obeležavanje 70. godišnjice Univerzalne deklaracije ljudskih prava ukazujući na kontinuirano kršenje prava na slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja.