Udruženja nemaju obavezu plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije

 Beograd, 23.januar 2017.godine – Povodom informacija koje su Građanske inicijative primile od većeg broja udruženja u vezi sa obavezom plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije (PKS), obaveštavamo sva udruženja da članarina nije obavezujuća i da se odnosi samo na udruženja koja su izričito pristala na plaćanje pomenute članarine, jer po članu 10 Zakona o privrednim komorama (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015) udruženja mogu da budu, ali nisu po sili zakona članovi privrednih komora.

Kao nacionalni resursni centar koji prati razvoj pravnog okvira i prakse u oblasti slobode udruživanja, Građanske inicijative ukazuju na činjenicu da po Zakonu o privrednim komorama, udruženja imaju mogućnost ali ne i obavezu da budu članovi PKS. Ovakva definicija je u skladu sa međunarodnim standardima koji nalažu da „Niko ne može biti primoran da pripada nekom udruženju”. Ujedno, obaveza da se priključe određenim strukturama kao što su advokatska komora, strukovna udruženja i privredne komore nisu nespojive sa slobodom udruživanja dokle god zastupaju interese onih koji su obavezni da im se priključe i slobodom članova da unutar tih struktura formiraju svoje entitete.

Ujedno skrećemo pažnju na još jednu spornu odredbu koja obavezuje udruženja koja su pristala na plaćanje članarine, da ove iznose plaćaju nesrazmerno veće od onih koje plaćaju privredni subjekti. Tako je Odlukom o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju PKS (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2016) definisano članom 3, alineja 9 da udruženja plaćaju 1000 dinara mesečno, dok privredni subjekti sa godišnjim poslovnim prihodom od 20 miliona do 300 miliona dinara plaćaju članarinu u iznosu 300 dinara, a 600 dinara mesečne članarine privredni subjekti sa 300 miliona do 600 miliona dinara poslovnog prihoda.