Uloga podsticajnog okruženja u negovanju filantropije i solidarnosti u vremenima kriz

Beograd, 26. maj 2022-

Partneri Albanija i Nacionalni resursni centar za civilno društvo održali su 26. maja 2022. regionalni forum “Uloga podsticajnog okruženja u negovanju filantropije i solidarnosti u vremenima krize” Regionalni događaj okupio je na virtuelnom sastanku oko 135 predstavnika iz organizacije civilnog društva, mreže, javne institucije, preduzeća i predstavnici donatora.

Neke od glavnih tačaka koje se tiču trenutnog stanja pravnog okruženja filantropije u Evropi i globalnog konteksta o kojima se raspravljalo su:

• Prepreke registraciji, oporezivanju i prekograničnom davanju tri su glavna pravna izazova sa kojima se na globalnom nivou suočavaju filantropske institucije;
• Političko, ekonomsko i društveno-kulturno okruženje su faktori koji omogućavaju ili ometaju razvoj filantropske aktivnosti u zemlji;
• Fondacije zajednice kao filantropske organizacije igrale su važnu ulogu tokom krize COVID-19, a posebno igraju ključnu ulogu u odgovoru na krizu u Ukrajini.
• U Albaniji su aktivnosti predviđene za korišćenje poreskih olakšica veoma uske;
• Opsezi poreskih olakšica su niski. Oni više služe kao “obrazovne” svrhe nego podsticaji kompanijama da doniraju;

Neke od glavnih tačaka koje se tiču ​​trenutnog stanja pravnog okruženja filantropije na Zapadnom Balkanu bile su:

• Filantropija se u regionu tretira više kao dobrotvorna aktivnost, a ne kao intervencija sa dugoročnim uticajem.
• Ne postoji registar zvaničnih državnih institucija na Zapadnom Balkanu koje prikupljaju i prate trendove davanja, a procene davanja su uglavnom preuzete iz monitoringa medija;
• Tokom pandemijske situacije COVID-19, ogromna većina davanja data je zdravstvu.
• Dva zabrinjavajuća trenda uočavaju se tokom ovih pandemijskih vremena: veliki broj donacija se usmerava ka javnim institucijama kako bi se rešile neefikasnosti u radu javne uprave i postoji trend smanjenja donacija prema OCD.
• Procedure poreskih olakšica su opterećujuće za donatore i primaoce donacija, doprinoseći ometanju filantropske aktivnosti.