Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti ne rešava sve probleme korisnika i pružalaca usluga

LogoBeograd, 4.mart. 2016.godine – Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 27. februara usvojila Uredbu o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. O postupku za usvajanje i sadržaju Uredbe organizacije civilnog društva nisu bile prethodno obaveštene što nije u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa koje ova ista Vlada donela 2014. godine.

Usvajanje Uredbe dolazi nakon skoro 5 godina od početka primene Zakona o socijalnoj zaštiti, usvojenog 2011. godine kojim je  sistem socijalne zaštite u Srbiji postavljen na značajno drugačiji način od onog koji je bio uređen prethodnim zakonom i koji je predvideo usvajanje većeg broja podzakonskih akata u cilju obezbeđivanja njegove pune primene. Do danas, još uvek nisu svi usvojeni.

Građanske inicijative podsećaju Vladu Republike Srbije da je jedan od osnovnih principa Zakona o socijalnoj zaštiti pluralizam pružalaca usluga koji omogućava organizacijama civilnog društva da usluge korisnicima pružaju ravnopravno sa centrima za socijalni rad.

Usled nedostatka podzakonske regulative, tokom prethodnih 5 godina primene zakona, primećena su brojna kršenja zakonskih odredbi i zaobilaženje principa pluralizma kroz favorizovanje centara za socijalni rad u opštinama u kojima postoje organizacije civilnog društva kao licencirani pružaoci usluga. Takođe, planiranje i finansiranje usluga socijalne zaštite u velikom broju opština vrši se bez postojanja lokalnog strateškog dokumenta koji bi osigurao prepoznavanje stvarnih potreba korisnika. Istraživanje Građanskih inicijativa iz 2015. godine, pokazalo je da lokalne samouprave ne samo da često nemaju ove starteške dokumente, već i pokazuju elementarno nepoznavanje  odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, budžetskih propisa, kao i da ne razumeju pojam usluga socijalne zaštite. Tekst usvojene Uredbe ne rešava ove probleme u praksi, a ne postoje drugi akti kojima bi se lokalne samouprave obavezale na strateški pristup planiranju finansiranja usluga socijalne zaštite. Takođe, ističemo da Uredba predviđa namenski transfer jedinici lokalne samouprave samo ukoliko ona ima obezbeđeno učešće u finansiranju usluga socijalne zaštite čime se u neravnopravan položaj stavljaju najsiromašnijje opštine u Srbiji koje ni do sada nisu imale mogućnost da finansiraju potrebe svojih korisnika.

Zbog svega navedenog, smatramo da usvajanje samo ove Uredbe neće biti dovoljno za zadovoljenje stvarnih potreba za uslugama socijalne zaštite.

Imajući u vidu skoro raspisivanje izbora na lokanom i nacionalnom nivou, Građanske inicijative će vršiti pojačan monitoring isplate sredstava na osnovu ove Uredbe, kako lokalnim samoupravama, tako i distribuciju novca pružaocima usluga socijalne zaštite. Takođe, nakon formiranja nove Vlade, kod resornog ministarstva ćemo insistirati na usvajanju preostalih podzakonskih akata, kao i uvođenju novih mehanizama kojima će se osigurati jednak tretman svih pružalaca usluga u praksi.