Usvojene “Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“

Usvojene “Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“

Beograd, 3. septembar 2014. godine – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije saopštila je danas da je Vlada na sednici održanoj 26. avgusta usvojila „Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“ (Zaključak 05 broj 011-8872/2014).
U saopštenju se navodi da je svrha pomenutih smernica, koje su usvojene na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, usmeravanje rada organa državne uprave u pogledu uključivanja organizacija civilnog društva u postupke pripreme, donošenja i praćenja primene propisa, u cilju obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene.

Osnovni ciljevi Smernica jesu dalje unapređenje učešća organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i praćenja primene propisa kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od javnog interesa, pri čemu nivoi tog učešća mogu obuhvatiti informisanje, savetovanje, uključivanje i partnerstvo.

Preporučeni principi u skladu sa kojima treba da se obavlja uključivanje organizacija civilnog društva jesu njihovo aktivno učešće u svim fazama procesa donošenja propisa, uzajamno poverenje između organa državne uprave i organizacija civilnog društva, otvorenost i odgovornost, delotvornost, efikasnost i ekonomičnost.

Takođe, to su i blagovremeno informisanje o planu donošenja propisa, omogućavanje učešća osoba sa invaliditetom u postupcima donošenja propisa, povratna informacija o rezultatima, kao i usklađenost primene principa učešća u organima državne uprave.

Vlada je tekstom Smernica preporučila da se, pored organa državne uprave, i organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave pridržavaju načela navedenih u tom dokumentu u procesu donošenja propisa.