08 Jun Zajednice oživljavaju neformalno obrazovanje u Beogradu

Tema obrazovanja odraslih važna je jer društvo u kome svi neprekidno uče i obrazuju se, razvijaju u potpunosti svoje identitete i sposobnosti, aktivnim učešćem daju svoj maksimalni doprinos razvoju zajednice i društva u celini. O ovoj temi razgovarali smo sa Nikolom Korugom,  trenerom strateškog planiranja TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa i člana Društva za obrazovanje odraslih.

Nikola bi sebe opisao kao andragoga, antropologa i umetnika, a ovo je njegova priča.

Danas se bavi obrazovanjem odraslih i veruje u filozofiju celoživotnog učenja. Kao član organizacije Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda priključio se programu obuke za trenere u oblasti strateškog planiranja za organizacije civilnog društva TACSO resursnog centra Građanskih inicijativa. U okviru Društva za obrazovanje odraslih uspešno su realizovali Festival obrazovanja odraslih i na taj način su se priključili međunarodnoj porodici organizacija, odnosno inicijativi Uneskovog instituta za celoživotno učenje (UIL), kojom se podstiče obeležavanje postignuća učenja i obrazovanja odraslih širom sveta. Na Festivalu 2015. godine predstavili su ideju Centra za učenje u zajednici. Na ovom događaju sa više od 250 građana i građanki stvorili su mesta za učenje u zajednici povezivanjem raspoloživih resursa. Na taj način je Festivalom podstaknuto formiranje mreže za neformalno učenje na nivou gradskih opština. Okupili su organizacije, ostvarili predivnu komunikaciju, počeli međusobno da dele znanja i veštine. Shvatili su da će ovo biti dug proces. Kako se sistem obrazovanja odraslih Jugoslavije dugo urušavao, tako će i nama, kao društvu, biti potrebno dosta vremena da uspostavimo jedan inovativan, samoodrživ sistem neformalnog obrazovanja odraslih. Kada su prepoznali da su im neophodne veštine zagovaranja kontaktirali su Građanske inicijative i zajednički, sa Trag Fondacijom i trenericom Snežanom Stojanović, realizovali seriju obuka na teme javnog zagovaranja, pripremu predloga projekata, aktiviranja zajednica, kako bi dodatno ojačali  mrežu koja za sada ima preko 15 organizacija.

Godinu dana posle, postaje trener za proces strateškog planiranja i deo TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa. Danas mu je jasno koliko još puno posla ima oko projekta Mreža centara za učenje u zajednici. Zato je učinjen još jedan mali, ali značajan korak. Od aprila do sredine juna volonterski je pomagao u organizovanju pilot aktivnosti digitalnog opismenjavanja starijih, partnerskoj ogranizaciji Volonterski međugeneracijski centar. Prvo je samo razgovarao sa budućim polaznicama i polaznicama kako bi obrazovne aktivnosti u potpunosti prilagodili individualnim potrebama. Potom su uključeni studenti andragogije da mi se pridruže i odziv je bio fantastičan. Ne samo da je svaka osoba imala svog mladog saradnika/cu u učenju, već ih je bilo mnogo više nego slobodnih  mesta u informatičkom kabinetu. Učili su jedni od drugih, jedni sa drugima, radovali se jedni drugima. Dakle, počeli su razgovorom, a ne ulaznim testom. Završili su sa radošću što su naučili ono što im je neophodno za danas i sutra, a ne položenim testom. Malim koracima i brižljivim planiranjem Centar za učenje u zajednici polako postaje deo naše svakodnevice.

Za kraj Nikola kaže: “Sada kada biste me pitali da se predstavim ne bih se delio na procente, ali bih vam rekao da postajem sve iskusniji u strateškom razvoju programa i organizacija civilnog društva, zahvaljujući tome što sam celoživotni učenik, ali i učitelj”.

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.