Zapošljavanje i migracije mladih

047 Zaposljavanje i migracije mladihIzveštaj o zapošljavanju i migracijama mladih u Srbiji 2010. sačinjen je u okviru istoimenog projekta koji se finansira iz Španskog fonda za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja. Izveštaj je deo prve faze projekta koja za cilj ima da se na osnovu pregleda postojećih politika i mera za zapošljavanje mladih, kao i komentara dobijenih u konsultativnom procesu na okruglim stolovima sa različitim grupama aktera, utvrde slabosti i nedostaci zbog kojih su efekti postojećih mera marginalni. Na osnovu ovakvih nalaza u nastavku projekta će biti definisani naredni koraci u kampanji javnog zagovaranja, sa ciljem da se ekonomski položaj mladih unapredi.

Preuzmi publikaciju (.pdf)