Zaštita naših zaposlenih tokom COVID-19: Protokol socijalne zaštite za civilno društvo

Beograd, 11. april 2020. godine

Međunarodna mreža organizacija civilnog društva CIVICUS pripremila je protokol socijalne zaštite za civilno društvo  tokom pandemije COVID-19, koji se zasniva na okviru predloženom od strane Međunarodne organizacije rada.

Građanske inicijative i još 166 organizacija civilnog društva iz celog sveta,  podržalo je do sad ovaj protokol. Tekst na engleskom možete videti ovde, a prevod na srpski možete pročitati u nastavku.

Ukoliko i vi želite da podržite ovaj protokol možete to učiniti popunjavanjem obrasca na sajtu CIVICUS-a, ovde (na samom dnu stranice).

Zaštita naših zaposlenih tokom COVID-19: Protokol socijalne zaštite za civilno društvo

Imamo odgovornost da delujemo odlučno u zaštiti svojih kolega i saradnika od štetnih zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih uticaja pandemije virusa COVID-19. Ovaj protokol u šest tačaka, zasnovan na okviru Međunarodne organizacije rada za borbu protiv COVID-19, pruža zajednički obrazac za organizacije civilnog društva da razmotre mere specifične za njihov kontekst i usvoje izvodljive akcije na vremenski ograničen i transparentan način.

Predložene mere:

  1. Sistemi koji osiguravaju fizičko distanciranje i druge mere opreza.
  2. Podrška za testiranja na COVID-19 i za srodne tretmane.
  3. Zaštita radnih mesta i plata tokom karantina i eskalacije COVID-19 virusa.
  4. Fleksibilnost i podrška za brigu o kućnim i drugim sličnim odgovornostima.
  5. Briga o našim saradnicima i korisnicima.
  6. Delovati solidarno sa radnicima i drugim ugroženim zajednicama.

Preporuke:

1. Sistemi koji osiguravaju fizičko distanciranje i druge mere opreza
Šta uključuje:• Procedure koje omogućavaju fizičko distanciranje izričito su usvojeni i saopšteni uz sveobuhvatni poziv na socijalnu solidarnost.
• Prelaz na virtualne načine rada kada god je to moguće, pružanje zaštitne opreme i smernica zaposlenima na prvoj liniji fronta, čiji su napori potrebni kako bi se osigurao nastavak kritičnih i esencijalnih usluga (npr. neprenosive usluge podrške ugroženom stanovništvu).
• Osigurati da se plate i naknade za zaposlene, koje nisu u mogućnosti obavljati svoje dužnosti u ovom trenutku, ne smanjuje.
Zašto je važno?
• U skladu sa smernicama SZO i odgovarajućim propisima država, sve agencije su dužne da preuzmu aktivne mere zaštite svog osoblja od dobijanja ili prenošenja virusa.
• Ako relevantne institucije vlasti nisu pružile efikasne smernice o socijalnom distanciranju, možemo biti proaktivni u primenjivanju smernica SZO za naše timove i podržavati napore zagovaranja kako bi se osiguralo uspostavljanje odgovarajućih propisa.
2. Podrška za testiranja na COVID-19 i srodne tretmane
Šta uključuje:Pristup testiranju na virus COVID-19 razlikuje se od države do države. Nekoliko bitnih koraka, koje u ovom kontekstu možemo poduzeti za podršku našem timu, su:

• Mapiranje i pružanje aktivnih informacija o postupcima testiranja.
• Pokrivanje troškova testiranja ukoliko nisu pokrivena zdravstvenim osiguranjem.
• Podrška zaposlenih koje se nalazi izvan njihovih matičnih država, i koji zahtevaju ili bi trebalo biti vraćeni iz zdravstvenih i / ili porodičnih razloga.
• Potpuno plaćeno bolovanje za zaposlene kojima je potreban odmor i oporavak; Fleksibilni aranžmani u odnosu na vreme potrebno za brigu o članovima porodice. To bi moglo uključivati odredbe o odsustvu bez evidencije, tako da zaposleni ne bi morao da koristi svoju godišnju kvotu bolovanja za pravdanje bolesti povezane sa izbijanjem COVID19 virusa.
• Potpuna ili delimična podrška za troškove povezanog lečenja kroz postojeće planove grupnog zdravstvenog osiguranja; u slučaju da ono nije dostupno, istražite nadoknade za podršku organizacijama.
• Psihosocijalna podrška usled uticaja pandemije na mentalno zdravlje, uključujući negativne efekte epidemije unutar porodice i zajednica,
Zašto je važno?
• Osiguravanje pristupa osnovnoj zdravstvenoj zaštiti zaposlenima je važna odgovornost za sve organizacije. Međutim, za mnoge organizacije, organizovanje podrške osnovnim troškovima koji omogućavaju beneficije za socijalno osiguranje zaposlenih, je teško ostvarivo.
• Više ideja o tome kako donatori i posrednici mogu podržati grupe civilnog društva u rešavanju osnovnih troškova u ovom periodu, dostupno je u Otvorenom pismu donatorima.
3. Zaštita radnih mesta i plata tokom karantina i eskalacije COVID-19 virusa
Šta uključuje:U iščekivanju negativnih ekonomskih posledica pandemije COVID-19, imamo važnu ulogu u zaštiti naših zaposlenih od smanjenja plata i gubitka posla. Neke mere koje se mogu razmotriti uključuju:

• Produžavanje ugovora o radu, na primer, do decembra 2020. godine, kao neposredna mera zaštite. To bi, u idealnom slučaju, trebalo da uključuje osoblje koje radi honorarno, poput konsultanata, stipendista i stažista.
• U slučaju da se ugovor o radu mora završiti u ovom periodu, korisna mera je osiguravanje izvora prihoda za podršku tranziciji. Na primer, nacionalni propisi o dodacima povezanim s otpremninama i nezaposlenošću mogu se upotrebiti za poređenje kako bi se aktivirali državni programi podrške u ovom pogledu.
• Koordinacija sa donatorima za preusmeravanje troškova za nove pozicije, koje su u ovom periodu bile predložene u skladu sa troškovima zadržavanja zaposlenih.
Koordinacija s upravnim odborima za odobravanje korišćenja finansijksih rezervi organizacije, ako su dostupne, i traženje njihove podrške za troškove povezane sa merama zaštite zaposlenih.
Zašto je važno?
• Implementacija ove preporuke direktno je povezana sa fleksibilnošću donatora i proaktivnim merama usvojenim od strane upravljačkih tela organizacija. Osiguravanje otvorenog razgovora sa donatorima za preraspodelu troškova povezanih sa aktivnostima koje se ne mogu poduzeti u ovom periodu, kao što su budžeti vezani za putovanja i lične sastanke, je jedna od mogućnosti u ovom pogledu.
4. Fleksibilnost i podrška za brigu o kućnim i drugim sličnim odgovornostima
Šta uključuje:Da bismo podržali zaposlene da se izbore sa dodatnim pritiskom porodičnih dužnosti, a ujedno da se brinu i o vlastitim potrebama, možemo razmotriti sledeće:

• Fleksibilno ili skraćeno radno vreme (bez uticaja na visinu plate).
• Umanjivanje poslovnih obaveza za zaposlene koji su odgovorni za decu i druga izdržavana lica, uključujući starije i nemoćne osobe
• Dodatne mere (ekonomske i psihosocijalne) za podršku samohranim roditeljima, zaposlenima koje živi sami i onima koji imaju rizik od nasilja i zlostavljanja unutar svojih domova
Zašto je važno?
• Rad od kuće predstavlja veliki zahtev za zaposlene koji su primarni njegovatelji u svojim porodicama. Žene su u ovom periodu često opterećene dodatnim odgovornostima
5. Briga o našim saradnicima i korisnicima
Šta uključuje:• Širenje informacija o potrebnim protokolima zaštite koje savetuje SZO i, gde je to moguće, prevođenje tih podataka na relevantne jezike i omogućavanje pristupačnosti u više formata
• Davanje informacija o podršci i uslugama koje naše organizacije pružaju u ovom trenutku
• Osiguravanje postojanja planova za krizne situacije i njihovo deljenje.
Utvrđivanje i objavljivanje javnih mera koje se koriste za ograničavanje i zastrašivanje civilnog društva.
Zašto je važno?
• Dok vršimo svoju dužnost brige prema zaposlenima, imamo priliku proširiti brigu i deliti znanje sa zajednicama u kojima radimo i sa kojima sarađujemo.
• Civilno društvo širom sveta često radi na reagovanju i popunjavanju kritičnih nedostataka u pružanju usluga, pristupu pravdi i odgovornosti vlasti. Preduzimanje koraka radi osiguranja informisanosti naših saradnika i korisnika pomaže u osiguravanju transparentnih tokova informacija i posredovanju kontinuiteta za kritične službe gde je to moguće.
6. Delovati solidarno sa radnicima i drugim ugroženim zajednicama
Šta uključuje:Imamo priliku da delujemo solidarno kroz:

• Pružanje podrške kampanji za bolju zaštitu svih zaposlenih, kao i za najugroženije privremene radnike i radnike sezonske privrede.
• Podrška kampanjama u kojima postoji mogućnost unapređenja politike socijalne zaštite, uključujući zaštitu plata i primanja, univerzalnu socijalnu zaštitu, pristup zdravstvenoj zaštiti i podršci za brigu o deci za radnike koji se bave osnovnim uslugama.
• Stati iza hrabrih, sistemskih reforma koje izazivaju i menjaju fundamentalne nejednakosti koje je pandemija Covida19 otvorila.
Zašto je važno?
• Davanje naše kolektivne podrške trenutno, može pomoći u osiguranju momentalne pomoći, kao i ključnim dugoročnim pobedama za progresivne kampanje.