Brošura o Matrici za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog udruženja

Brošura o Matrici za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog udruženja

Matrica za praćenje predstavlja glavne principe i standarde čije je postojanje identifikovano kao krucijalno kako bi se pravno okruženje posmatralo kao okruženje koje pruža podršku i podsticaj radu organizacija civilnog društva. Matrica je organizovana oko tri oblasti, od kojih je svaka dalje podeljena na podoblasti: Osnovne pravne garancije sloboda; Okvir za finansijsku izvodljivost i održivost organizacija civilnog društva; Odnos na relaciji Vlada – organizacije civilnog društva.
Principi, standardi i indikatori su formulisani uz uzimanje u obzir trenutnog stanja razvoja i diverziteta u državama Zapadnog Balkana i u Turskoj. Oni se oslanjaju na međunarodno garantovane slobode i prava i najbolje regulatorne prakse u Evropskoj uniji i evropskim državama. Cilj Matrice je definisanje optimalne željene situacije za efikasno funkcionisanje i razvoj civilnog društva, dok istovremeno ona ima za cilj postavljanje realističnog okvira koji organi javne vlasti mogu slediti i primenjivati.
Imajući u vidu činjenicu da glavni izazovi leže u primeni, indikatori su definisani tako da prate situaciju na nivou pravnog okvira i praktične primene.

 

Brošura sadrži oblasti, podoblasti, principe, standarde i inidikatore koji se prate u cilju analize okruženja za razvoj OCD.

Brošuru skinuti ovde