ISTRAŽIVANJE “Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje”

Pred vama je istraživanje “Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje” – prvo istraživanje ovakvog tipa u Srbiji.

Opšti cilj ovog istraživanja jeste ispitivanje i razumevanje stanja mentalnog zdravlja aktivista i aktivistkinja. S jedne strane, cilj je procena učestalosti različitih psiholoških teškoća među aktivistima, odnosno razumevanje da li je i u kojoj meri mentalno zdravlje aktivista narušeno, ali i procena stanja kvaliteta života u ovoj grupi. S druge strane, cilj je razumevanje na osnovu kojih faktora koji se tiču pojedinca, radnog okruženja ili širih društvenih fenomena možemo objasniti date psihološke teškoće i kvalitet života.

Rezultati istraživanja pokazali su da čak čak 92% aktivista i aktivistkinja ima bar jednu psihološku teškoću.

Među zabeleženim psihološkim teškoćama, prednjače simptomi sekundarne traumatizacije koje ispoljava čak 83% ispitanika. Zatim, čak 74% ispitanika, ili sedam od deset aktivista, ima simptome depresije. Simptome anksioznosti ispoljava 62%, a izgaranja 41% ispitanika.

Istraživanje je pokazalo da faktori koji doprinose većoj učestalosti psiholoških teškoća jesu mlađi uzrast aktiviste/aktivistkinje, direktno pružanje usluga korisnicima (npr. pružanje psihološke podrške), prekovremeni rad, kao i procene da stigma bavljenja aktivizmom utiče negativno na ishode aktivističkog rada.

Na osnovu rezultata dat je set praktičnih preporuka usmerenih na to šta sama organizacija civilnog društva ili neformalno aktivističko udruženje može da uradi kako bi se prevenirale psihološke teškoće kod aktivista i aktivistkinja. Takođe, date su i preporuke o tome na koji način je potrebno raditi sa spoljnim akterima (donatorima, državnim institucijama i međunarodnim agencijama), a kako na razbijanju stigme bavljenja aktivizmom.

Istraživanje u celosti možete preuzeti kliko na sledeći link: ISTRAŽIVANJE Da li čuješ? Da li osećaš? Aktivistička borba i mentalno zdravlje ili klikom na dugme ispod:

 

Ovo istraživanje Građanske inicijative sprovele su u saradnji sa udruženjem PIN – Psychosocial Innovation Network,  u okviru kampanje “Podržimo se” .

Iniicjativa “Podržimo se” je dobila podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.