Izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi: Nacrt ograničava prava građana, neophodno ponoviti raspravu

Beograd, 30. jul 2021. godine

Imajući u vidu da je u zvaničnom pozivu za dostavljanje komentara i sugestija na predloženi Nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi na zvaničnom sajtu nadležnog ministarstva postavljena nepostojeća mejl adresa na koju zainteresovani treba da pošalju predloge, smatramo da je neophodno da se javna rasprava ponovi i da se na taj način omogući svima koji su zainteresovani da u njoj i učestvuju. 

Smatramo da bi bilo neodgovorno da se zbog tehničkog propusta ministarstva, građanima, organizacijama civilnog društva ili drugim zainteresovanim akterima uskrati mogućnost učešća, i da se oni na taj način kazne zbog toga što su postupili u skladu sa uputstvima sa zvanične veb prezentacije ministarstva.

Kad je reč o samom tekstu Nacrta, Građanske inicijative su nadležnom ministarstvu uputile sugestije i komentare čiji je cilj olakšavanje učešća građana u procesima odlučivanja i ukidanje nametnutih finansijskih obaveza u slučaju pokretanja narodne inicijative.

Smatramo da ovako definisan Nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u velikoj meri ograničava pravo građana na neposredno učešće u donošenju odluka koje su od suštinskog značaja za njihov život, na taj način što pokretanje narodne inicijative uslovljava plaćanjem overe potpisa. Predloženim zakonskim rešenjima nije ni precizirano pravo ravnopravnog učešća predstavnika inicijativnog odbora u svim fazama postupka odlučivanja o aktu čije se usvajanje traži, niti je predviđena efikasna pravna zaštita u slučaju kršenja prava građana nepostupanjem, odnosno pogrešnim postupanjem nadležnih organa. Na osnovu ovih manjkavosti zakonskog teksta  proističe ukupna ocena da Nacrt nije ispunio očekivanja, i da ukoliko bude usvojen u obliku u kom se trenutno nalazi neće predstavljati suštinski napredak u odnosu na trenutno važeći zakon.

Svakako da je pozitivno što je započet rad na izmeni ovog zakona, imajući u vidu da je aktuelni zakon usvojen  1994. godine i da je potrebno da se novi zakon uskladi sa važećim Ustavom i osnovnim principima participativne demokratije. Nažalost, određena rešenja predviđena ovim Nacrtom unazađuju ili nedovoljno unapređuju prava građana da neposredno utiču na donošenje odluka. Pozitivni efekti rešenja koje podrazumeva produženje roka za prikupljanje neophodnog broja potpisa neutralisani su nametanjem obaveze plaćanja takse za overu potpisa. Imajući u vidu da je za pokretanje narodne inicijative u cilju izmene zakonskih rešenja neophodno prikupiti najmanje 30.000 overenih potpisa, nametanje obaveze plaćanja takse dovodi građane u veoma nepovoljan položaj, i u velikoj meri obesmišljava institut narodne inicijative. Kad je reč o mehanizmu pokretanja narodne inicijative, Nacrt zakona sadrži još jednu potencijalno veoma spornu odredbu, koja podrazumeva da se lista potpisnika predaje u elektronskom formatu, na način predviđen uredbom kojom se uređuje elektronska narodna inicijativa. Problem sa ovim rešenjem je to što pomenuta uredba u ovom trenutku ne postoji, već je njeno usvajanje predviđeno u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, što potencijalno otvara problem postojanja pravne praznine, koja bi u potpunosti paralisala primenu ovog zakona u mesecima do usvajanja uredbe.

Sa druge strane, ovlašćeni predlagač nije u dovoljnoj meri usvojio sugestije koje su organizacije civilnog društva i drugi akteri uputili u toku javne rasprave krajem 2019. godine, tako da tekstom Nacrta predviđeno pravo predstavnika inicijativnog odbora da bude ravnopravni učesnik u svim fazama postupka. To u praksi znači da predstavniku inicijativnog odbora nije omogućeno da se obrati tokom plenarne sednice na kojoj će se odlučivati o predlogu, niti mu je data mogućnost repliciranja narodnim poslanicima u toku rasprave o predlogu koji je predmet narodne inicijative. Smatramo da uloga predstavnika narodne inicijative koja je dobila veliku podršku građana ne sme da se ograniči na ulogu pasivnog posmatrača, već da je neophodno da se zakonskim rešenjima omogući njihovo aktivno učešće u skupštinskoj raspravi.

Na kraju, predloženi tekst ne sadrži ni odredbe koje na adekvatan način pružaju efikasnu sudsku zaštitu građanima u slučaju kršenja njihovih prava usled nepostupanja ili pogrešnog postupanja nadležnih organa. S tim u vezi, tekstom Nacrta nije predviđena efikasna sudska zaštita u slučaju da skupština ne donese odluku u zakonom predviđenom roku, ili da odluči na pogrešan način. Takođe nisu predviđeni rokovi u okviru kojih nadležni organ mora da postupi po odluci suda, što otvara prostor za različita tumačenja koja mogu ići na štetu podnosioca narodne inicijative.

Građanske inicijative su u pogledu svih gore navedenih problematičnih rešenja nadležnom ministarstvu uputile sugestije i amandmane čija bi primena otklonila uočene nepravilnosti i bitno doprinela usvajanju kvalitetnijeg zakona, koji bi predstavljao suštinski iskorak u oblasti osnaživanja demokratije u Srbiji. Komentari koji su upućeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od strane Građanskih inicijativa su dostupni na linku.