Izveštaj o primeni mera socijalne politike

Beograd, januar 2013. godine – Ova analiza nastala je u 2012. kao deo prve godine projekta Inicijativa za praćenje socijalne politike, koji realizuje Koalicija sedam kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Nosilac projekta su Građanske inicijative, a fi nansijski ga podržava Ambasada Kraljevine Norveške.

Analiza se odnosi na procenu prvih efekata novog Zakona o socijalnoj zaštiti na ove tri grupe.
Nastala je uz stručnu podršku članica Koalicije, Društva za razvoj dece i mladih „Otvoreni klub”
(za grupu u koju ulaze deca) i Grupe 484 (za grupu što obuhvata izbegla i interno raseljena lica). Za
potrebe dublje analize formirane su i tri lokalne koalicije, a u njima je učestvovalo 16 organizacija
civilnog društva koje se bave pitanjima ove tri ciljne grupe, iz 14 gradova/opština Srbije.

Analizu možete preuzeti ovde.