Javni poziv OCD za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga

Beograd, 27. oktobar 2017. godine – Kancelarija za borbu protiv droga i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da učestvuju kao partneri Kancelariji za borbu protiv droga u sprovođenju zajedničkih aktivnosti u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga i primeni Nacionalne strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine. Partnerstvo će biti formalizovano kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji čiji će tekst biti pripremljen na osnovu konsultacija sa organizacijama civilnog društva, i deo je ovog javnog poziva.

Cilj Javnog poziva je da se na transparentan i participativan način izabere 5 (pet) organizacija civilnog društva koje će potpisati Memorandum o saradnji u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga u Republici Srbiji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, i na taj način postati partneri u realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom 2014-2017.

Kandidaturu mogu podneti organizacije civilnog društva čije su aktivnosti primarno usmerene na rad u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga (prevencija, aktivnosti kroz edukaciju, informisanje javnosti o problemu zloupotrebe droga, učešće u radu sa korisnicima, učešće u programima smanjenja štete, istraživanja, učešće u programima rehabilitacije i resocijalizacije korisnika droga, učešće u kreiranju i praćenju politike droga i dr.).

Zainteresovane organizacije civilnog društva, eventualne sugestije i predloge na tekst Memoranduma, mogu da dostave u elektronskom obliku na adresu: radivoje.popovic@kzbpd.gov.rs, dok se prijave kandidata za partnerstvo, dostavljaju u zatvorenoj koverti, poštom ili ličnom dostavom na pisarnici na adresu:
Kancelarija za borbu protiv droga
Vlade Republike Srbije
Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočni ulaz;
11070 Novi Beograd
sa napomenom: “Predlog kandidata za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga“.
– „ZA JAVNI POZIV, NE OTVARATI“ –

Javni poziv je otvoren u periodu od 26.10.2017 – do 16.11.2017.

Više informacija o pozivu i obrasce za prijavu možete pronaći dole.

Javni_poziv_partnerstvo_sa_KZBD_final

Aneks_1_Obrazac_za_predlaganje_OCD

Aneks_2_Obrazac_Pregled_realizovanih_projekata_i_rezultata

Nacrt_memoranduma_o_saradnji

Aneks_3_Obrazac_za_komentare_na_nacrt_Memoranduma_o_saradnji_KZBPD_i_OCD