Partnerstvo za otvorenu upravu: javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Partnerstvo za otvorenu upravu – POU (eng. Open Government Partnership – OGP) predstavlja multilateralnu inicijativu koja je pokrenuta 2011. godine u cilju obezbeđivanja podrške zemljama učesnicama u izgradnji otvorene, transparentne i odgovorne uprave, orijentisane prema građanima, a kojoj je Republika Srbija pristupila 2012. godine. Načela na kojima se zasniva inicijativa u potpunosti su u skladu sa opredeljenjem Vlade Republike Srbije da se izgradi uprava zasnovana na opštim principima „dobre vladavine“ i „otvorene uprave“, odnosno obezbedi puna implementacija opšteprihvaćenih principa vladavine prava i pravne sigurnosti, javnosti, odgovornosti, ekonomičnosti i efikasnosti. Vlada Republike Srbije prihvatila je principe i načela otvorene uprave koji su izraženi u Deklaraciji Partnerstva za otvorenu upravu. U skladu sa obavezama u okviru učešća u ovoj inicijativi, Vlada Republike Srbije je usvojila već dva akciona plana.

Jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje koncepta otvorene uprave, a istovremeno i jedan od primarnih ciljeva Partnerstva za otvorenu upravu, jeste uključivanje civilnog sektora i drugih zainteresovanih strana u procese odlučivanja, što predstavlja presudan korak ka poboljšanju dijaloga između građana, civilnog društva i javne uprave.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, zaduženo da preduzima aktivnosti u sklopu učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu, obrazuje Posebnu međuministarsku radnu grupu za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (u daljem tekstu: Posebna međuministarska radna grupa). Osnovni zadaci Posebne međuministarske radne grupe su, između ostalog, izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine, sprovođenje postupka konsultacija sa civilnim društvom, praćenje sprovođenja aktivnosti definisanih Akcionim planom i poštovanja predviđenih rokova, predlaganje izmena i dopuna Akcionog plana, izrada privremenih i konačnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 7 (sedam) organizacija civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi i koji će svojim aktivnim učešćem doprineti izradi Akcionog plana za period 2018-2020. godine i sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije nisu u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbede naknadu za rad niti da snose troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka Posebne međuministarske radne grupe.

Rok za podnošenje prijava traje od 22. decembra 2017. godine do 19. januara 2018. godine.

Kriterijume za izbor organizacija, potrebnu dokumentaciju i druge relevantne informacije možete naći u dokumentima u prilogu.

Javni poziv

Obrazac o realizovanim projektima

Obrazac o objavljenim publikacijama

Tags: