Usvojeni Predlog zakona o referendumu ishitren, ograničava građansku suverenost

Beograd, 11. novembar 2021- 

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, prema kome je predviđeno njegovo hitno usvajanje i stupanje na snagu, iako su organizacije civilnog društva u više navrata ukazivale na izostanak suštinske javne rasprave o nacrtima ovog zakona, njihovu neusaglašenost sa međunarodnim standardima i brojna rešenja koja onemogućavaju ostvarivanje osnovnog prava građana da kao nosioci suverenosti putem referenduma i narodne inicijative odlučuju o najznačajnijim društvenim pitanjima.

Usvojenim Predlogom je predviđeno da će novi Zakon o referendumu stupiti na snagu sledećeg dana po donošenju i objavljivanju u Službenom glasniku. Obrazlažući rešenje da zakon stupi na snagu u ovako ubrzanom postupku, što Ustav dopušta samo u izuzetnim slučajevima, Vlada je navela planirane rokove za sprovođenje postupka promene Ustava, što je suprotno međunarodnim standardima i mišljenju Venecijanske komisije da u periodu od godinu dana od usvajanja novog zakona, ili izmena postojećeg, ne treba primenjivati njegove odredbe, kao i da izmene ne treba usvajati radi održavanja konkretnog referenduma. Venecijanska komisija je izrazila žaljenje što vlasti u Srbiji nisu blagovremeno pristupile izmenama ovog zakona, i preporučila održavanje sledećeg referenduma tek po proteku roka od godinu dana.

Brojna pitanja iz spornih nacrta su našla mesto i u Predlogu Vlade, kao na primer ograničavanje obaveznosti odluke donete na referendumu na samo godinu dana, mogućnost propisivanja paralelnih procedura glasanja tokom trajanja epidemije i u drugim posebnim situacijama, propisivanje plaćanja naknade za overu potpisa, i dr. Posebno treba imati u vidu da Vlada nije uzela u obzir većinu preporuka Venecijanske komisije.

Imajući u vidu važnost i značaj promene Ustava, ali i značaj Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi „planirani rokovi“ ne mogu biti opravdanje za izostanak suštinske javne rasprave i usvajanje zakona čija rešenja ostavljaju mogućnost za ograničavanje građanske suverenosti i nepoštovanje volje građana.

Potpisnice:

Beogradski centar za ljudska prava

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA

Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS

Građanske inicijative

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Transparentnost Srbija